•   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för arbetsutskottet har preliminär föredragningslista för de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

 • Förvaltningschefen informerar om följande:

  • Läget i organisationen
  • Regionbildning
  • OECD
  • VM 2019
  • Övrigt
 • Projektet Inlandspendeln är en utveckling av projektet Snötåget som har bedrivits av Visit Vemdalen under tre år. Syftet med projektet är att fortsätta att utveckla befintligt upplägg samt att skapa möjlighet till att tåg kan vara ett komplement till buss i framtida trafikupplägg mellan Mora och Östersund.
  Projektet ska skapa en fortsatt ökad kännedom för transportmöjligheten samt möjlighet att se över vilka delar som ska utvecklas ytterligare. Syftet är även att visa på hur Inlandsbanan kan nyttjas som ett pendlingsalternativ för skol- och arbetspendling från Bergs och Orsa kommun.

  Bilagor

 •   5

  Ansökan om företagsstöd – Skalspasset B1 AB

 • Information

 • Information om projektbeslut fattade av förvaltningschefen på delegation

 • Ledningsgruppen på Birka folkhögskola har under oktober och november analyserat sina befintliga kurser. Vi har samtidigt undersökt och tagit fram lämpliga utbildningar att starta ifall ett behov uppstår.
  Nu har vi kommit fram till att vi bör arbeta fram en ny lång utbildning som ersätter en befintlig. Folkhögskolan får och kan närsomhelst starta och informera om nya utbildningar. Nu vill vi meddela Folkbildningsrådet om våra utbildningar före den 1/12-16 för att vi ska vara med i deras presentationsmaterial med folkhögskolornas kursprogram läsåret 17/18.

  Arbetsutskottet som är Birka folkhögskolas skolstyrelse informeras härmed om planen att hösten 2017 starta en 1-årig utbildning på 100 % med arbetsnamnet ”Projektledning; med fokus på Agenda 2030” samt om planen att under våren 2017 avsluta den 1-åriga utbildningen på 100 % till Integrationsvägledare.

  Projektledning är ett kunskapsområde som utvecklar ett entreprenöriellt arbetssätt och dess förmåga. Det är en kompetens som vi har behov av nu och kommer att fortsätta att ha att behov av i framtiden. Det finns inga folkhögskolor i Norrland som erbjuder projektledning och vi räknar med att fylla ett tomrum i och med det.

  Agenda 2030 är FN:s nya mål för ett globalt ”hållbart samhälle”. Det är ett område som folkhögskolan skall ta sig an och i och med dessa mål öppnas ett kunskapsområde som kommer att beforskas och utvecklas under tiden. Det finns flera tänkbara samarbetspartners; Folac, FN-förbund, samt delar av vår egen organisation Region Jämtland Härjedalen.

  Birkas ambition är att utbildningen ska kunna bli en ”fast” utbildning och ges under flera år framöver och därmed stärka vår storlek som folkhögskolan som är 7040 deltagarveckor.

  Integrationsvägledare är en utbildning som minskat i efterfrågan och till den nuvarande kursen fick vi aktivt uppsöka elever och kunde till slut påbörja den med endast 7 deltagare. Det blir då en utbildning som går med ekonomisk förlust och kan äventyra vår storlek som folkhögskola. Vi tolkar det minskade intresset som en följd av att ”boenden” avvecklas och att regeringens åtstramning i asylmottagandet kommer att minska behovet av denna utbildning.

  Personalmässigt räknar vi med att vi har personal för att utveckla och genomföra kursen samt att det inte är aktuellt att varsla någon. Medarbetare från Integrationsvägledarna har kompetens inom projektledning.

 • Information. Handlingar kommer senare.

 • RUN § 86/2016-05-03

  1. REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

  Regionala utvecklingsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att till nämndens sammanträde den 13 december 2016 redovisa de åtgärder som vidtas med anledning av revisorernas granskning.

  2. Åtgärderna skall innefatta tydliga rutiner och ansvarsfördelning för styrning och ledning av projekt.

  3. Uppdrag ges till förvaltningschefen att hos ansvariga chefer för den gemensamma regionstaben säkerställa att förvaltningens och projektens behov av kunniga ekonomer tillgodoses.

 • Enligt beslut i landstingsfullmäktige (Jll 332/2001) ska regionen ge stöd till länets organisations- och föreningsliv. I budgeten för 2017 har 9,86 mkr avsatts för ändamålet inom Kulturens ram och medför ingen ökad kostnad för regionen i övrigt. Regler och villkor för bidrag till externa organisationer, fastställda 2013-12-16 med komplettering 2014-09-08 gäller för bidragsfördelningen.

  Bidraget till Studieförbunden fördelas genom anslag till Bildningsförbundet Mittnorrland samt till SISU i särskild ordning. Då SISU inte uppfyller regeln om att ingen kommun får ha mer än 70% av studieförbundets totala verksamhet i länet så minskas anslaget med 20% av beräknat anslag. Det föreslås en omfördelning från Ungdomsorganisationer, Pensionärsorganisationer och Övriga organisationer till Handikapporganisationer för att möjliggöra ett årligt organisationsbidrag till Jämtlands läns brukarråd. Det föreslås dessutom att 100 tkr avsätts som sökbara medel för ungas engagemang och delaktighet samt särskilda integrationsinsatser.

  Anslagsfördelningen medför positiva effekter på flera av Regionala Utvecklingsstrategins prioriterade områden. Genom att stimulera ett regionalt organisationsliv så ökar förutsättningarna för lokal verksamhet där fler kan vara aktiva, delaktiga och skapande. Organisationerna erbjuder dessutom ett livslångt lärande som ger goda förutsättningar för Jämtland Härjedalens invånare att växa och utvecklas.

  Bilagor

 • Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli, (nedan kallad Jamtli). Huvuduppdraget beskrivs i ett Uppdragsavtal för åren 2015-2018, fastställda av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Huvudmännen Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun tecknar i samarbete årliga avtal med Jamtli. Avtalet reglerar uppdrag, uppföljning av mål och resultat samt ersättning för uppdraget. Den regionala museiverksamheten och dess utvecklingsområden beskrivs även i Regional Kulturplan för Jämtland Härjedalen 2015-2018, en av verksamheter med statligt stöd inom Kultursamverkansmodellen.

  Regionen har i enlighet med samverkansmodellen uppdraget att i samråd mellan huvudmännen fördela regionalt och statligt stöd till Jamtli för den regionala museiverksamheten. Regionen har även uppdraget att utföra den årliga uppföljningen och statliga återapporteringen av Jamtlis verksamhet utifrån de nationella kulturpolitiska målen och de prioriteringar/utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen.

  Det samlade bidraget till Jamtli 2017 uppgår till 36 785 tkr. Regionen ersätter Jamtli för uppdraget med totalt 26 723 tkr, varav regionen 18 149 tkr, staten med 8 574 tkr. Kommunens ersättning är 10 062 tkr. Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2017. Regionen ansöker för 2017 om en statlig förstärkning motsvarande regionala gjorda förstärkningsinsatser från 2013. Beslut om nivån på statsbidraget till regionen för regional kulturverksamhet 2017 meddelas av Kulturrådet i slutet av januari. Beslutet kan komma att påverka regionala utvecklingsnämndens beslut i mars om ersättningens slutliga nivå. Återrapportering från Jamtli sker till regionen under februari respektive mars genom fastställd verksamhetsberättelse. Dessutom sker uppföljning av användning av det statliga stödet för kommande återrapportering till Statens kulturråd. Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan regionen, kommunen och Jamtli. Ärendet har beretts med hänsyn till hållbar regional utveckling, jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiv.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen tecknar årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län för regional arkivverksamhet som omfattar att dokumentera, bevara och tillgängliggöra länets historia samt fungera som service- och rådgivande organ i arkivfrågor för föreningslivet i länet. Föreningsarkivet ska särskilt rikta arkivpedagogisk verksamhet till målgruppen barn och unga. Avtalet reglerar det regionala uppdraget, uppföljning av mål och resultat samt ersättning för uppdraget. De nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för Jämtlands Härjedalen 2015-2018 är styrande för utformningen av verksamheten. Kulturplanen anger prioriteringar och utvecklingsområden, där Föreningsarkivet ska vara ett stöd för lokala aktörer på området, erbjuda arkivpedagogiska insatser för barn och unga samt stimulera forskning genom att tillgängliggöra det materiella och immateriella kulturarvet.

  Regionen ersätter Föreningsarkivet i Jämtlands län för uppdraget 2017 med 1 745 tkr. Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2017. Dessutom en förstärkning med 75 tkr (2016 och 2017) för projekt ”demokrati, dialog och delaktighet – om vägar in i arkivet”. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt under mars 2017. Återrapportering sker till regionen under februari respektive mars genom fastställd verksamhetsberättelse samt genom uppföljning av kvantitativa och kvalitativa resultatmått för kommande statlig återrapportering. Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan parterna.
  Ärendet har beretts med hänsyn till hållbar regional utveckling, jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiv.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen tecknar årsavtal med Riksteatern Jämtland/Härjedalen för regional teaterverksamhet genom främjande av barn- och ungdomsteater samt för att utveckla scenkonsten i regionen. Avtalet reglerar det regionala uppdraget, uppföljning av mål och resultat samt ersättning för uppdraget. De nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för Jämtland Härjedalen 2015-2018 är styrande för utformning av verksamheten. Kulturplanen anger prioriteringar och utvecklingsområden, där verksamheten ska förse hela regionen med kvalitativ scenkonst och tillgodose prioriterade gruppers särskilda behov.

  Regionen ersätter Riksteatern J/H för uppdraget 2017 med 980 tkr. Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2017. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt under mars 2017. Återrapportering sker till regionen under februari respektive mars genom fastställd verksamhetsberättelse samt genom uppföljning av kvantitativa och kvalitativa resultatmått för kommande statlig återrapportering. Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan parterna. Ärendet har beretts med hänsyn till hållbar regional utveckling, jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiv.

  Bilagor

 • Myndigheten för delaktighet (MFD har inkommit med en remiss om funktionshinderspolitiken för Region Jämtland Härjedalen att svara på. Remissvar ska ha inkommit 30 december men förlängd svarstid är begärd. Vid tid för kallelsens utskick är inget tjänsteutlåtande ännu färdigt.

 •   17

  Diskussion kring framtagande av en ny regional tillväxtplan

 • Information från Utskottet för infrastruktur för beslut i regionala utvecklingsnämnden

  Bilagor

 • Arbetsutskottet fattade beslut om utskottets sammanträdesdatum för år 2017 den 21 april 2016,
  § 99.
  Det visar sig dock att regionfullmäktige krockar med arbetsutskottets mötesdatum den 13 februari 2017. Därför måste arbetsutskottet byta datum för sitt februarisammanträde till den 10 februari 2017.

 •   22

  Planering av regionala utvecklingsnämnden den 13 december 2016

 • Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli, (nedan kallad Jamtli). Huvuduppdraget beskrivs i ett Uppdragsavtal för åren 2015-2018, fastställda av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Huvudmännen Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun tecknar i samarbete årliga avtal med Jamtli. Avtalet reglerar uppdrag, uppföljning av mål och resultat samt ersättning för uppdraget. Den regionala museiverksamheten och dess utvecklingsområden beskrivs även i Regional Kulturplan för Jämtland Härjedalen 2015-2018, en av verksamheter med statligt stöd inom Kultursamverkansmodellen.

  Regionen har i enlighet med samverkansmodellen uppdraget att i samråd mellan huvudmännen fördela regionalt och statligt stöd till Jamtli för den regionala museiverksamheten. Regionen har även uppdraget att utföra den årliga uppföljningen och statliga återapporteringen av Jamtlis verksamhet utifrån de nationella kulturpolitiska målen och de prioriteringar/utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen.

  Det samlade bidraget till Jamtli 2017 uppgår till 36 785 tkr. Regionen ersätter Jamtli för uppdraget med totalt 26 723 tkr, varav regionen 18 149 tkr, staten med 8 574 tkr. Kommunens ersättning är 10 062 tkr. Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2017. Regionen ansöker för 2017 om en statlig förstärkning motsvarande regionala gjorda förstärkningsinsatser från 2013. Beslut om nivån på statsbidraget till regionen för regional kulturverksamhet 2017 meddelas av Kulturrådet i slutet av januari. Beslutet kan komma att påverka regionala utvecklingsnämndens beslut i mars om ersättningens slutliga nivå. Återrapportering från Jamtli sker till regionen under februari respektive mars genom fastställd verksamhetsberättelse. Dessutom sker uppföljning av användning av det statliga stödet för kommande återrapportering till Statens kulturråd. Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan regionen, kommunen och Jamtli. Ärendet har beretts med hänsyn till hållbar regional utveckling, jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiv.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.