•   1

  Program för arbetsutskottet 28 september 2017

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för arbetsutskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

  • Länstransportplan 2018-2029
  • Dialog kulturplan
  • Handlingsplan för att integrera och stärka miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet i Region Jämtland Härjedalen
  • Birka folkhögskola
  • Verksamhetsplan och budget 2018
  • Läget i organisationen
  • Nattågstrafik till länet
  • Bussgods
 • Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsavdelningen inom Region Jämtland Härjedalen har inkommit med en ansökan om 3 000 000 kronor i medfinansiering till projektet ”Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård i Jämtlands län – öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom omsorg, hälsa och sjukvård”. Projekttiden löper från 1 januari 2018 till 31 december 2020. Region Jämtland Härjedalen finansierar även projektet med 5 644 998 kronor i kontantfinansiering. Övriga offentliga finansiärer är Östersunds kommun och Örebro universitet, samt Mittuniversitetet med finansiering i tid via IT-avdelningen. Projektet har privat finansiering i tid från ett antal företag till ett värde av 3 877 461 kronor och privat kontantfinansiering på 450 000 kronor. Resterande finansiering söks ur regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland, insatsområde Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

  Projektet avser att skapa förutsättningar för ökad innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag i länet genom aktiviteter som syftar till att företagen i större utsträckning ska se den affärsmässiga potentialen i att leverera varor och tjänster till vård och omsorg inom offentlig sektor, samt få ökad kunskap om offentlig upphandling. Genom att skapa ”innovationsarenor inom hälsa-vård-omsorg” som bland annat innebär att hålla idéverkstäder får företagen insikter i vårdens behov och därigenom bättre förutsättningar att leverera attraktiva och kvalitetsdrivande varor och tjänster till sektorn. Projektet innehåller även andra aktiviteter vars syfte är att ge näringslivet underlag som kan identifiera affärsmöjligheter.

  Projektet bedöms ha stort intresse från företag i det privata näringslivet. Den offentliga sektorns upphandlingar utgör en möjlighet för innovativ utveckling och företagens tillväxt. Projektet kompletterar de redan pågående projekten ”VälTel – Mixed zone för välfärdsteknologiska testlab” som har 1:1-anslag, samt Horisont 2020-projektet ”C3-Clooud”. Målsättningarna är högt ställda avseende att bidra till skapande och bevarande av arbetstillfällen, nystartade företag samt nya kommersiella produkter och den regionala 1:1-insatsen får hög uppväxling. Inriktningen ligger i linje med tillväxtprogrammets målsättningar avseende att ökad samverkan mellan länets företag och forskning, öka kommersialisering av forskningsresultat och samverkan mellan länets företag samt bidra till ökade FoU-investeringar i länets företag. Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län, område Innovation och förnyelse.

  Bilagor

 • Östersunds kommun har inkommit med en ansökan om 1 000 000 kronor i medfinansiering till projektet ”Innovationsplattform för samverkan medborgare/patient, offentlig sektor och näringsliv”. Projekttiden är 3 år med planerad start 1 oktober 2017.

  Genom projektet vill Östersunds kommun etablera en ”digital innovationsplattform” som möjliggör att medborgare, patienter, anhöriga, vårdgivare och företagare lättare kan vara delaktiga i utvecklingen av morgondagens omsorg och vård. Plattformen kan betraktas som ett verktyg för samverkan och ett skyltfönster som gör det möjligt för företag att få insikt i utmaningar och problem som vården/omsorgen har och som kan lösas med nya innovativa produkter, processer och metoder som företagen kan leverera. Syftet är att skapa förutsättningar för ökad innovationskraft och tillväxt för små och medelstora företag i länet. Fler företag ska stimuleras att bli leverantörer till den stora vård- och omsorgssektorn. Projektet inkluderar teknisk utveckling och implementering av den digitala plattformen.

  Projektet kan bidra till utveckling och förstärkning av den IT-tjänstebransch i länet som redan idag har stora ambitioner och goda möjligheter att växa som leverantörer till vård och omsorg. En digital innovationsplattform kan rätt formad och använd grunda för mer öppna och transparenta innovationsprocesser som driver såväl kvalitet inom vård och omsorg som företags utveckling. Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län, område Innovation och förnyelse.

  Detta projekt är avhängigt projektet ”Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård i Jämtlands län – öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom omsorg, hälsa och sjukvård” som Region Jämtland Härjedalen (FoU-enheten) söker.

  Bilagor

 • Jämtland Härjedalen Turism har inkommit med en ansökan om 222 519 kronor i medfinansiering till förstudieprojektet ”Framtidens medarbetare”. Övrig finansiering söks från EU-programmet, Mellersta Norrland. Projekttiden sträcker sig över första halvåret 2018.

  Den regionala utvecklingsstrategin lyfter besöksnäringen som en tillväxtmotor för regionen. Näringen står idag inför ett stort kompetensförsörjningsbehov och upplever samtidigt utmaningar med att attrahera nya medarbetare och matcha kompetensbehovet med utbudet av arbetskraft. Detta utgör ett tillväxthinder som turismnäringen genom JHT ser möjligheter att samlas kring. Förstudieprojektet syftar till att genomföra en behovsanalys som ger fördjupad förståelse för vad, varför och hur näringen framgångsrikt kan möta utmaningarna med ansatsen att sedermera driva ett huvudprojekt som vidtar åtgärder. Innovativa modeller och metoder för att arbeta med kompetensförsörjning och rekrytering ska identifieras. Projektets inriktning bedöms ligga väl i linje med den regionala strategin, mobiliserar näringen och kraftsamlar kring en viktig tillväxtfråga.

  Bilagor

 • Vänsterpartiet i Region Jämtland Härjedalen har lämnat en hemställan om att få ta del av kallelser och handlingar inför utskottssammanträden.

  Enligt regionstyrelsens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar och regionala utvecklingsnämndens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar

  ”ska kallelse och preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli behandlade vid sammanträdet, göras tillgängliga för ledamöter och ersättare i god tid (minst 7 dagar) före varje sammanträde. Fullständiga handlingar i de ärenden som satts upp på föredragningslistan ska före sammanträdet göras tillgängliga för varje ledamot och tjänstgörande ersättare samt för regionens revisorer. Handlingarna ska också göras tillgängliga på regionens webbplats.”

  För utskotten gäller samma regler som för regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden (punkt 5.2.6 respektive 5.2.5).

  Handlingar läggs som regel ut på regionens webbplats samtidigt som ledamöterna får tillgång till handlingarna. De är därmed tillgängliga för allmänheten, övriga förtroendevalda och medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen senast en vecka före sammanträdet.

  Region Jämtland Härjedalen har infört ett nytt system, Meetings plus, för att publicera kallelser och protokoll. Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare och finns både på webben och via app. Meetings plus nås enkelt via länk från regionens webbplats.

  Från och med 1 januari 2017 är tanken att handlingar till regionens alla politiska organ ska finnas i Meetings plus. Äldre kallelser, handlingar och protokoll finns kvar på www.regionjh.se som tidigare. På grund av inkörs problem har inte alla utskottshandlingar funnits tillgängligt för allmänheten i Meetings plus utan bara tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare genom inlogg i systemet. Detta är nu åtgärdat och alla instanser ska finnas tillgängliga för allmänheten. Dock kan vissa handlingar som inte är att betrakta som allmänna handlingar, t.ex. arbetsmaterial, och sekretessbelagda handlingar, enbart finnas tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare.

  Regler kring vilka som ska kunna ta del av utskottens handlingar finns som redovisats ovan redan reglerat i regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen. Hemställan från vänsterpartiet bör därför avslås.

  Bilagor

 • Vänsterpartiet har lämnat en hemställan om att Elin Hoffner, politisk sekreterare för vänsterpartiet, ska få delta som åhörare, utan yttrande och förslagsrätt, på utskottets sammanträden.

  Vänsterpartiet har tidigare lämnat en motion till regionfullmäktige om att de politiska sekreterarna ska få delta i nämndernas och utskottens sammanträden. Motionen avslogs eftersom det enligt regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen är upp till respektive ordförande eller nämnd/utskott att besluta om vem som får delta i sammanträdet.

  Möjligheten för politiska sekreterare att delta i sammanträden bygger på mål RÅ 2003 ref 35 där en politisk sekreterare anses som anställd i kommunen i den betydelse begreppet har i 6 kap. 19§ KL och kan därför medges närvarorätt i nämnd. Syftet med att kunna kalla särskilda sakkunniga är i första hand för att personen ska lämna upplysningar och inte för att informera sig.

  Utskottens föredragningslistor och protokoll finns tillgängliga för alla, både förtroendevalda och allmänhet, på regionens webbplats. De partier som inte finns representerade i utskotten har möjlighet att informera sig om utskottens arbete genom att ta del av kallelser och protokoll.

  Att medge närvarorätt för ett partis politiska sekreterare är inte möjligt då alla partierna bör ha lika rättigheter och möjligheter att delta. Vid utskottsmöten företräds majoritet och opposition av ledamöter och ersättare som kan föra informationen vidare till respektive partigrupp. Utskotten är en del av regionens styrning där samtalen kan föras öppet och resonerande i en mindre grupp. Den möjligheten går förlorad om ytterligare 8 personer ska delta i samtalen.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal bidrag och stödformer vilka regleras genom Regler och villkor för bidrag till externa organisationer (LS/926/2014), vilka antogs av dåvarande landstingsfullmäktige i november 2014, § 225.

  I regelverket finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas Länskulturens övriga stödformer. Förslaget innebär att lyfta ut Kulturens stödformer ur nuvarande regelverk till ett eget samlat regelverk, Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen. Fria anslaget, Hörbart och Görbart slås samman till ett övergripande Kulturstöd. Filmstöd och Brännbart förändras inte. Ett nytt stöd, STARTstöd, skrivs in i det nya regelverket.

  Det nya regelverket för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen föreslås börja gälla från 1 januari 2018. Revideringen har genomförts utifrån ett jämställdhetsperspektiv där särskilda formuleringar under syfte och villkor har skrivits in.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal bidrag och stödformer vilka regleras genom styrdokumentet Regler och villkor för bidrag till externa organisationer (LS/926/2014), vilka antogs av dåvarande landstingsfullmäktige i november 2014, § 225.

  I regelverket finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas länskulturens övriga stödformer. Denna del föreslås lyftas ut, för att istället utgöra ett eget styrdokument, Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen (RUN/402/2017).

  Med anledning av ovanstående förslag behöver styrdokumentet Regler och villkor för bidrag till externa organisationer revideras, detta genom att avsnitt 10, Rutiner för övriga stödformer inom länskulturen, tas bort.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalens kulturplan 2015-2018, är utgångspunkt för den kulturpolitik och det kulturarbete som bedrivs i regionen. Planen samspelar med regional utvecklingsstrategi, regionplan och den regionala utvecklingsförvaltningens verksamhetsplan. Kulturplanen är en del av nationella kultursamverkansmodellen och styrs av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

  Regionen redovisar i kulturplanen de sju statsbidragsberättigade verksamhetsområden som uppbär statligt stöd enligt samverkansmodellen samt aktuella utvecklingsområden och prioriteringar för perioden i förhållande till de nationella kulturpolitiska målen. Regionen och länets kommuner, kulturskaparna och civilsamhället är samverkansparter som följer utvecklingen och utfall utifrån de regionala prioriteringarna; kultur för alla, kulturskaparna och kulturdriven tillväxt. Uppföljning av tidigare års verksamhet visar att de regionala kulturverksamheterna håller hög kvalitativ nivå på verksamheten utifrån regionala förutsättningar och utmaningar.

  2018 läggs fokus vid ökad kulturell delaktighet och ett tillgängligt kulturutbud av hög kvalitet där jämlikhet och ett normkritiskt förhållningssätt beaktas. Att tillvarata digitaliseringens möjligheter, utveckla samarbeten mellan regioner, främst norrlandslänen och utveckla residens är prioriterat, liksom att främja nationella minoriteter och särskilt den sydsamiska kulturen.

  Regionens ansökan till Kulturrådet 2018 omfattar en uppräkning av 2017 års statliga anslag (om 29 040 tkr) med 697 tkr samt en ökning med 1 900 tkr för Nationalmuseum Jamtli och regional museiverksamhet samt 500 tkr för genomförande av Staare 2018.

  2018 ansöker regionen om 32 137 tkr i statligt bidrag inom ramen för samverkansmodellen. Aktuell ansökan bedöms ha positiv påverkan på jämställdhet, barn och unga samt miljö och mänskliga rättigheter.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna verksamhetsplan 2017 den 16 november 2016, § 161.

  Enligt tidplan för uppföljning av Region Jämtland Härjedalens samtliga verksamheter har förvaltningen inlämnat en tertialrapport per augusti 2017. I den följs nämndens samtliga utvecklingsområden upp, liksom ekonomi- och medarbetarmål. Tertialrapporten visar:

  • Förvaltningens ekonomi är i balans och visar ett överskott om 15302 tkr.
  • Ekonomisk prognos för 2017 är +/- 0. Prognosen är osäker med avseende på länstrafikens resultat där prognosen efter augusti är ett underskott om 5952 tkr.
  • Sjuktalen fortsätter att minska och är nu totalt 2,1% av tillgänglig tid
  • Arbetsmiljöindex och index för bemötande fortsätter att förbättras och ligger nu mycket nära 2017 års målvärde
  • En mycket stor majoritet aktiviteter som redovisas inom fokusområde Samhälle är genomförda eller under genomförande.
  • Arbetade timmar ökar motsvarande 5,5 årsarbetare. Det är framförallt handläggare med tidsbegränsad anställning, i projekt, som står för ökningen.
  • Samtliga mätbara mål visar hög eller mycket hög måluppfyllnad.

  Bilagor

 • Vänsterpartiet i Region Jämtland Härjedalen har lämnat en hemställan om att få ta del av kallelser och handlingar inför utskottssammanträden.

  Enligt regionstyrelsens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar och regionala utvecklingsnämndens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar

  ”ska kallelse och preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli behandlade vid sammanträdet, göras tillgängliga för ledamöter och ersättare i god tid (minst 7 dagar) före varje sammanträde. Fullständiga handlingar i de ärenden som satts upp på föredragningslistan ska före sammanträdet göras tillgängliga för varje ledamot och tjänstgörande ersättare samt för regionens revisorer. Handlingarna ska också göras tillgängliga på regionens webbplats.”

  För utskotten gäller samma regler som för regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden (punkt 5.2.6 respektive 5.2.5).

  Handlingar läggs som regel ut på regionens webbplats samtidigt som ledamöterna får tillgång till handlingarna. De är därmed tillgängliga för allmänheten, övriga förtroendevalda och medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen senast en vecka före sammanträdet.

  Region Jämtland Härjedalen har infört ett nytt system, Meetings plus, för att publicera kallelser och protokoll. Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare och finns både på webben och via app. Meetings plus nås enkelt via länk från regionens webbplats.

  Från och med 1 januari 2017 är tanken att handlingar till regionens alla politiska organ ska finnas i Meetings plus. Äldre kallelser, handlingar och protokoll finns kvar på www.regionjh.se som tidigare. På grund av inkörs problem har inte alla utskottshandlingar funnits tillgängligt för allmänheten i Meetings plus utan bara tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare genom inlogg i systemet. Detta är nu åtgärdat och alla instanser ska finnas tillgängliga för allmänheten. Dock kan vissa handlingar som inte är att betrakta som allmänna handlingar, t.ex. arbetsmaterial, och sekretessbelagda handlingar, enbart finnas tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare.

  Regler kring vilka som ska kunna ta del av utskottens handlingar finns som redovisats ovan redan reglerat i regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen. Hemställan från vänsterpartiet bör därför avslås.

  Bilagor

 • Vänsterpartiet har lämnat en hemställan om att Elin Hoffner, politisk sekreterare för vänsterpartiet, ska få delta som åhörare, utan yttrande och förslagsrätt, på utskottets sammanträden.

  Vänsterpartiet har tidigare lämnat en motion till regionfullmäktige om att de politiska sekreterarna ska få delta i nämndernas och utskottens sammanträden. Motionen avslogs eftersom det enligt regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen är upp till respektive ordförande eller nämnd/utskott att besluta om vem som får delta i sammanträdet.

  Möjligheten för politiska sekreterare att delta i sammanträden bygger på mål RÅ 2003 ref 35 där en politisk sekreterare anses som anställd i kommunen i den betydelse begreppet har i 6 kap. 19§ KL och kan därför medges närvarorätt i nämnd. Syftet med att kunna kalla särskilda sakkunniga är i första hand för att personen ska lämna upplysningar och inte för att informera sig.

  Utskottens föredragningslistor och protokoll finns tillgängliga för alla, både förtroendevalda och allmänhet, på regionens webbplats. De partier som inte finns representerade i utskotten har möjlighet att informera sig om utskottens arbete genom att ta del av kallelser och protokoll.

  Att medge närvarorätt för ett partis politiska sekreterare är inte möjligt då alla partierna bör ha lika rättigheter och möjligheter att delta. Vid utskottsmöten företräds majoritet och opposition av ledamöter och ersättare som kan föra informationen vidare till respektive partigrupp. Utskotten är en del av regionens styrning där samtalen kan föras öppet och resonerande i en mindre grupp. Den möjligheten går förlorad om ytterligare 8 personer ska delta i samtalen.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal bidrag och stödformer vilka regleras genom Regler och villkor för bidrag till externa organisationer (LS/926/2014), vilka antogs av dåvarande landstingsfullmäktige i november 2014, § 225.

  I regelverket finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas Länskulturens övriga stödformer. Förslaget innebär att lyfta ut Kulturens stödformer ur nuvarande regelverk till ett eget samlat regelverk, Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen. Fria anslaget, Hörbart och Görbart slås samman till ett övergripande Kulturstöd. Filmstöd och Brännbart förändras inte. Ett nytt stöd, STARTstöd, skrivs in i det nya regelverket.

  Det nya regelverket för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen föreslås börja gälla från 1 januari 2018. Revideringen har genomförts utifrån ett jämställdhetsperspektiv där särskilda formuleringar under syfte och villkor har skrivits in.

 • Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal bidrag och stödformer vilka regleras genom styrdokumentet Regler och villkor för bidrag till externa organisationer (LS/926/2014), vilka antogs av dåvarande landstingsfullmäktige i november 2014, § 225.

  I regelverket finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas länskulturens övriga stödformer. Denna del föreslås lyftas ut, för att istället utgöra ett eget styrdokument, Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen (RUN/402/2017).

  Med anledning av ovanstående förslag behöver styrdokumentet Regler och villkor för bidrag till externa organisationer revideras, detta genom att avsnitt 10, Rutiner för övriga stödformer inom länskulturen, tas bort.

 • Region Jämtland Härjedalens kulturplan 2015-2018, är utgångspunkt för den kulturpolitik och det kulturarbete som bedrivs i regionen. Planen samspelar med regional utvecklingsstrategi, regionplan och den regionala utvecklingsförvaltningens verksamhetsplan. Kulturplanen är en del av nationella kultursamverkansmodellen och styrs av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

  Regionen redovisar i kulturplanen de sju statsbidragsberättigade verksamhetsområden som uppbär statligt stöd enligt samverkansmodellen samt aktuella utvecklingsområden och prioriteringar för perioden i förhållande till de nationella kulturpolitiska målen. Regionen och länets kommuner, kulturskaparna och civilsamhället är samverkansparter som följer utvecklingen och utfall utifrån de regionala prioriteringarna; kultur för alla, kulturskaparna och kulturdriven tillväxt. Uppföljning av tidigare års verksamhet visar att de regionala kulturverksamheterna håller hög kvalitativ nivå på verksamheten utifrån regionala förutsättningar och utmaningar.

  2018 läggs fokus vid ökad kulturell delaktighet och ett tillgängligt kulturutbud av hög kvalitet där jämlikhet och ett normkritiskt förhållningssätt beaktas. Att tillvarata digitaliseringens möjligheter, utveckla samarbeten mellan regioner, främst norrlandslänen och utveckla residens är prioriterat, liksom att främja nationella minoriteter och särskilt den sydsamiska kulturen.

  Regionens ansökan till Kulturrådet 2018 omfattar en uppräkning av 2017 års statliga anslag (om 29 040 tkr) med 697 tkr samt en ökning med 1 900 tkr för Nationalmuseum Jamtli och regional museiverksamhet samt 500 tkr för genomförande av Staare 2018.

  2018 ansöker regionen om 32 137 tkr i statligt bidrag inom ramen för samverkansmodellen. Aktuell ansökan bedöms ha positiv påverkan på jämställdhet, barn och unga samt miljö och mänskliga rättigheter.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.