• Genom kultursamverkansmodellen har regioner/län övertagit ansvaret för fördelningen av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet enligt (SFS 2010:2012). Nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015–2018 är styrande för utformningen av verksamheten.

  Region Jämtland Härjedalen är mottagare av statsbidraget och ansvarar för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets invånare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd. Bidrag till regional museiverksamhet, arkivverksamhet, och teaterverksamhet för barn och unga regleras genom externa avtal. Övriga verksamheter är interna och regleras genom årliga uppdrag som behandlar verksamhet, ersättning för uppdraget och uppföljning.

  De verksamheter som erhåller statsbidrag får en uppräkning med 2.4 % från 2017 års nivå. Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2018. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag 2018. Återrapportering sker genom fastställd verksamhetsberättelse samt uppföljning av kvantitativa och kvalitativa resultatmått för kommande statlig återrapportering. Dialog sker löpande mellan parterna. Förslaget bedöms ha positiv inverkan på påverkan på jämställdhet, barnens situation, miljön och mänskliga rättigheter.

 • Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande med förslag om att regionerna ska få i uppgift att uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning i frågor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till stånd.

   

  Yttrandet ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 17 februari 2018.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.