•   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

  • Bäckedals folkhögskola
  • Redovisning av villkorsbeslut för 2017
  • Årsredovisning/årsbokslut 2017
  • Läget i organisationen
 • Enligt delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden ska arbetsutskottet årligen se över vilka organisationer som ska ingå i gruppen Övriga organisationer. Enligt Regler och villkor för bidrag till externa organisationer kan regionbidrag utgå till inom länet verksam organisation av regional karaktär samt centrumbildningar inom olika konstområden med verksamhet i Jämtland Härjedalen.

  Till organisationsgruppen Övriga organisationer har för 2018 avsatts 500 tkr att fördela mellan samlingslokalsorganisationer, kulturorganisationer, centrumbildningar, miljö-, natur- och friluftsorganisationer samt samhällsorganisationer enligt upprättad lista. Bidrag fördelas genom delegationsbeslut. 23 organisationer har ansökt om bidrag varav 20 organisationer föreslås vara berättigade regionbidrag i enlighet med gällande bidragsregler eller med stöd i Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015–2018. Samtliga organisationer får stöd för sin regionala verksamhet i länet.

  Bilagor

 • Jämtland Härjedalen Turism Ekonomisk Förening har inkommit med ansökan om 3 072 240 kronor i medfinansiering till Interreg-projektet ”Welcome!”. Projektet löper från 1 september 2018 till 31 augusti 2021.

  Projektet ska bidra till ökad lönsamhet året runt för besöksnäringen i regionen genom insatser som stödjer företagens satsningar på internationella gäster. Destinationsbolagen och företag såsom Skistar är delaktiga i projektet som även bygger på att utveckla samarbetet mellan Swedavia och Avinor. På norska sidan är Tröndelag Reiseliv, Visit Trondheim och fylket partners. Jämtland Härjedalen Turism ska proaktivt arbeta gentemot turoperatörer och transportörer i syfte att de ska välja att etablera tjänster i regionen, samt mot media i syfte regionens turismnäring ska få synlighet i relevanta kanaler. Arbetssättet inkluderar visningsbesök för hos regionala företag.

  Projektet verkar på branschnivå har ett tydligt fokus på att öka antal utländska turister till länets destinationer, samt bidra till året-runt-turism. Det finns ett gränsöverskridande samarbetet med Norge som stärker satsningen. Aktiviteter riktas även direkt till företag i syfte att öka exportmognaden. Sammantaget ligger projektets innehåll väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Projektet prioriteras utifrån gällande Regional Tillväxtprogram för Jämtlands län, insatsområde Innovation och förnyelse.

  Bilagor

 • Peak Region AB har inkommit med ansökan om 1 800 000 kronor i medfinansiering till Interreg-projektet ”Snörik – Snöforskning och innovation över riksgränsen”. Projekttiden sträcker sig över tre år med start januari 2018.

  I regionen finns en stark tradition av vinteridrott. Genom strategiska satsningar står Jämtland Härjedalen idag ofta som värd för stora och internationella skidtävlingar och turismnäringen kring de alpina anläggningarna har vuxit sig stark. Det är därmed även många aktörer, såväl ägare av spår och backar som upplevelseföretag med snöfokus, som är beroende av god snötillgång och kunskap om snö som material. Klimatförändringarna driver på behovet av ett aktivt arbete för att säkerställa att det finns snö och att snön håller den kvalitet som krävs. Ett kluster av aktörer specialiserade på tillverkning, lagring och distribution av snö har börjat utvecklas genom tidigare satsningar. Mittuniversitetet och NTNU har forskningsinriktningar som kan bidra till kunskapsutveckling inom området. En förstudie som Peak Region AB genomförde med finansiering genom Interreg påvisar potentialen att aktörer i regionen Jämtland-Härjedalen-Tröndelag kan bilda ett starkt sektoriellt innovationssystem med inriktning mot snö som material. Projektet ”Snörik” har innehåller aktiviteter för ny behovsstyrd kunskapsutveckling inom snö till nytta för företag, samt för att samordna, stärka och synliggöra den gränsöverskridande regionens innovationssystem för snösektorn och bilda ett gemensamt nordiskt snöinstitut.

  Projektet bedöms kunna bidra till en för regionen intressant utveckling av gränsöverskridande kluster och innovation med snö som fokus. Projektaktiviteterna skapar ökad samverkan mellan länets företag och akademin inom ett för regionen viktigt område och ökar deltagande företags konkurrenskraft genom att skapa och tillgängliggöra behovsstyrd forskningsbaserad kunskap. Projektet prioriteras utifrån gällande Regional Tillväxtprogram för Jämtlands län, insatsområde Innovation och förnyelse.

  Bilagor

 • Lennart Ledin och Mats El Kott, båda (L), har föreslagit att Region Jämtland Härjedalen ansöker hos regeringen om att under en period av tre år få bedriva försök med en begränsad gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker enligt den modell som skissas i motionen och att försöket löpande utvärderas för att ge underlag för ett beslut om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker framdeles permanent ska kunna tillåtas.

  Försäljningen av alkoholdrycker till konsument i Sverige regeras i alkohollagen (2010:1622). Försäljning spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till konsument benämns detaljhandel eller, om det sker för förtäring på stället, servering.

  Enligt den lagen är detaljhandel med alkohol förbehållet ett särskilt för ändamålet bildat aktiebolag (detaljhandelsbolaget) som ska ägas av staten (Systembolaget). För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Alkohollagen medger inte att regeringen får fatta beslut om undantag från lagen.

  Något ansökningsförfarande om försöksverksamhet med gårdsförsäljning finns inte utan förslaget innebär i praktiken en begäran hos regeringen om en ändring i alkohollagstiftningen.

  Enligt kommunallagen får en region själv ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till regionens område eller deras medlemmar. Regionen får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om. Regionen får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.

  Motionens förslag innebär att regeringen måste föreslå en lagändring för att den tänkta försöksverksamheten ska kunna medges. Lagstiftning är en fråga för regering och riksdag och faller således utanför regionens kompetens.

  Såsom förslaget är utformat, att Region Jämtland Härjedalen ansöker hos regeringen om att under en period av tre år få bedriva försök med en begränsad gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, förutsätter såsom förslaget är formulerat att Region Jämtland Härjedalen är den som bedriver tillverkningen och därmed ska få tillåtelse att själv få sälja den egna produktionen till allmänheten. Tillverkning av alkohol faller utan för den allmänna kompetensen för regionen och även utanför kompetensen att bedriva näringsverksamhet.

  Om Region Jämtland Härjedalen ska, för lokala producenter av alkohols räkning, ansöka om försöksverksamhet med gårdsförsäljning, vilket kanske är andemeningen i motionen, innebär förslaget att regionen utför en tjänst åt producenterna. Att leverera en sådan tjänst faller också utanför regionens kompetens.

  Med hänsyn till det anförda finns det inte lagliga förutsättningar att anta motionen utan den bör avslås.

  Bilagor

 • Jämtland Härjedalen Turism Ekonomisk Förening har inkommit med ansökan om 3 072 240 kronor i medfinansiering till Interreg-projektet ”Welcome!”. Projektet löper från 1 september 2018 till 31 augusti 2021.

  Projektet ska bidra till ökad lönsamhet året runt för besöksnäringen i regionen genom insatser som stödjer företagens satsningar på internationella gäster. Destinationsbolagen och företag såsom Skistar är delaktiga i projektet som även bygger på att utveckla samarbetet mellan Swedavia och Avinor. På norska sidan är Tröndelag Reiseliv, Visit Trondheim och fylket partners. Jämtland Härjedalen Turism ska proaktivt arbeta gentemot turoperatörer och transportörer i syfte att de ska välja att etablera tjänster i regionen, samt mot media i syfte regionens turismnäring ska få synlighet i relevanta kanaler. Arbetssättet inkluderar visningsbesök för hos regionala företag.

  Projektet verkar på branschnivå har ett tydligt fokus på att öka antal utländska turister till länets destinationer, samt bidra till året-runt-turism. Det finns ett gränsöverskridande samarbetet med Norge som stärker satsningen. Aktiviteter riktas även direkt till företag i syfte att öka exportmognaden. Sammantaget ligger projektets innehåll väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Projektet prioriteras utifrån gällande Regional Tillväxtprogram för Jämtlands län, insatsområde Innovation och förnyelse.

  Bilagor

 • Peak Region AB har inkommit med ansökan om 1 800 000 kronor i medfinansiering till Interreg-projektet ”Snörik – Snöforskning och innovation över riksgränsen”. Projekttiden sträcker sig över tre år med start januari 2018.

  I regionen finns en stark tradition av vinteridrott. Genom strategiska satsningar står Jämtland Härjedalen idag ofta som värd för stora och internationella skidtävlingar och turismnäringen kring de alpina anläggningarna har vuxit sig stark. Det är därmed även många aktörer, såväl ägare av spår och backar som upplevelseföretag med snöfokus, som är beroende av god snötillgång och kunskap om snö som material. Klimatförändringarna driver på behovet av ett aktivt arbete för att säkerställa att det finns snö och att snön håller den kvalitet som krävs. Ett kluster av aktörer specialiserade på tillverkning, lagring och distribution av snö har börjat utvecklas genom tidigare satsningar. Mittuniversitetet och NTNU har forskningsinriktningar som kan bidra till kunskapsutveckling inom området. En förstudie som Peak Region AB genomförde med finansiering genom Interreg påvisar potentialen att aktörer i regionen Jämtland-Härjedalen-Tröndelag kan bilda ett starkt sektoriellt innovationssystem med inriktning mot snö som material. Projektet ”Snörik” har innehåller aktiviteter för ny behovsstyrd kunskapsutveckling inom snö till nytta för företag, samt för att samordna, stärka och synliggöra den gränsöverskridande regionens innovationssystem för snösektorn och bilda ett gemensamt nordiskt snöinstitut.

  Projektet bedöms kunna bidra till en för regionen intressant utveckling av gränsöverskridande kluster och innovation med snö som fokus. Projektaktiviteterna skapar ökad samverkan mellan länets företag och akademin inom ett för regionen viktigt område och ökar deltagande företags konkurrenskraft genom att skapa och tillgängliggöra behovsstyrd forskningsbaserad kunskap. Projektet prioriteras utifrån gällande Regional Tillväxtprogram för Jämtlands län, insatsområde Innovation och förnyelse.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.