•   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för arbetsutskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöterna.

  • Medfinansiering till projekt - diskussion inför kommande beslut i regionala utvecklingsnämnden
   • DEVA - Design, Energi, Växter och Atrium för en hållbar inomhusmiljö (RUN/100/2018)
   • Besöksmål för lärande inom natur-teknik-innovation och hållbarhet (RUN/94/2018)
   • Förstudie Digital kompetens i näringslivet (RUN/95/2018)
   • Strategisk Utveckling i Jämtland Härjedalen - STRUT (RUN/93/2018)
   • Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland (RUN/92/2018)
   • Morgondagens medarbetare (RUN/17/2018)
   • Den digitala transformationen (RUN/18/2018)
   • Affärsdrivande multiarena - Hållbar samverkan för internationell konkurrenskraft (RUN/91/2018)
  • Läget i organisationen
  • Norgesamarbetet
  • Rekrytering av rektor Bäckedal
  • Överenskommelse med kommunerna
 • Bäckedals folkhögskola ska enligt verksamhetsplanen 2018 vara en skola för medborgarna i hela landet och i vissa fall även vända sig till målgrupper i andra länder. Skolan ska också medverka till att realisera statens syften med folkbildningen samt Region Jämtland Härjedalens vision, mål och aktiviteter på basis av allmänhetens krav och förväntningar.

  Under verksamhetsåret ska Bäckedals folkhögskola bedriva folkbildningsverksamhet samt därmed förenad kompletterande verksamhet i enlighet med den upprättade planen för verksamhetsåret. Bäckedals Folkhögskola samarbetar med Birka Folkhögskola, Härjedalens kommun, Arbetsförmedlingen och lokala företag för att stärka positiva effekter på sysselsättning och befolkningsutveckling i länet.

  Folkbildningsrådet har fastställd 4000 deltagarveckor som verksamhetsvolym för Bäckedals folkhögskola under 2018 plus 1000 deltagarveckor som extra platser, sammanlagt 5000 deltagarveckor.

  Som folkhögskolestyrelse ska regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott fastställa skolans kursutbud.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen beslutade den 24 januari att inom område Näringsliv avsätta resurser till att undersöka möjligheterna för att rigga ett ramprojekt mot TO4. Område Näringsliv har för avsikt att lämna in en ansökan om ett ramprogram inom det regionala strukturfondsprogrammet för mellersta Norrland, insatsområde ”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”. Syftet med ansökan är att stödja möjligheterna för företag att utvecklas miljömässigt och därigenom förbättra sin lönsamhet.  Projektets huvudsakliga inriktning enligt investeringsprioritering 4 b "Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag" är inriktningen att genom stöd/medfinansiering av små och medelstora företags (SMF) investeringar, enligt gällande stödregler utifrån förordningarna SFS 2015:210 och SFS 2015:211, möjliggör för företagen att i sin verksamhet främja företagens energieffektivisering och övergång till förnybar energi i företag. Stöd kommer att bland annat kunna ges för investeringar i byggnader, maskiner samt konsultkostnader för tjänste- och produktutveckling. Företag som kommer att komma i fråga för stöd/medfinansiering skall ha den del av verksamheten som man söker stöd för förlagd till Jämtland Härjedalen och klassificeras som SMF. Projektet kommer även att omfatta investeringsprioritering 4 c "Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektor".  Från EU:s strukturfonder kommer Region Jämtland Härjedalen att ansöka om 27 513 153 kronor. Från de regionalpolitiska medlen kommer 27 513 153 kronor att avsättas för medfinansiering av projektet.  Ansökan ska skickas till Tillväxtverket senast den 15 mars 2018. Regionala utvecklingsnämnden beslutade därför att delegera beslutanderätten till arbetsutskottet, § 27/2018.

 • Lundstams Återvinning AB har den 22 december 2017 inkommit med en ansökan om företagsstöd för byggnadsinvesteringar och maskininvesteringar. Investeringen är del av en satsning på ny robotlinje för att kunna förädla nya material, kvalitetssäkra befintligt material och hitta nya kunder. Den totala investeringen beräknas uppgå till 24 998 687 kronor.

  Den planerade investeringen stämmer väl överens med gällande prioriteringar i länets regionala utvecklingsstrategi och regionala tillväxtprogram, varför ansökan prioriteras. Bolaget har en upprättad jämställdhetsplan, lönekartläggning och strävar efter en jämlik arbetsplats. Bolaget har även ett genomtänkt miljöarbete med bland annat ISO certifiering.

  Bilagor

 • 2014 antog Regionförbundet i Jämtlands län dokumentet Allmänna villkor för stöd till projekt. De allmänna villkoren har nu reviderats i syfte att förtydliga informationen och förenkla tolkningen både för stödmottagare och vid handläggningen av projektstöd. Nedan beskrivs huvuddragen i förändringarna.

  Justeringar

  • Avsnitt som gäller den ekonomiska slutredovisningen fanns tidigare under kapitel två och har nu flyttats till kapitel fem för att följa ett projekts kronologiska ordning.
  • Uppdatering av avsnittet som handlar om principerna i Lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • Uppdatering av vilka kostnader som inte är stödberättigade.


  Tillägg

  • I kapitel fem har ett avsnitt lagts till som handlar om Insyn och platsgranskning.
  • I kapitel sju Kommunikation har ett förtydligande lagts till gällande logotypexponering vid extern kommunikation.


  Borttag

  • Information om utbetalning av stöd har renodlats till avsnitt 2.1.


  Utöver ovanstående har smärre redaktionella justeringar, borttag och tillägg gjorts.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har fått slutbetänkandet ”Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”, SOU 2017:95, på remiss. Remissvar ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 6 april 2018.

  Regeringen fattade i oktober 2016 beslut om att tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Utöver huvuduppdraget att föreslå en samlad politik har det ingått i utredningens uppdrag att kartlägga besöksnäringens behov, utmaningar och hinder för en hållbar utveckling på följande områden, och därefter föreslå konkreta insatser och möjliga förenklingar och som kan mobilisera andra aktörers insatser:

  – digitalisering inklusive digital tillgänglighet
  – forskning och innovation
  – kompetensförsörjning, kompetensutveckling
  – trafikutbud i befintlig infrastruktur rörande besöksnäringen
  – nyttjande av exempelvis stads-, natur- och kulturmiljöer
  – sysselsättning
  – företag inom naturturism samt kulturturism
  – data och statistik.

  Region Jämtland Härjedalen ställer sig bakom förslaget om att det behövs en samlad politik för besöksnäring och det nya övergripande målet som förslås vara ”att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet.” samt visionen ”2030 är svenska besöksupplevelser hållbara, globalt konkurrenskraftiga och innovativa, turism är högt värderat av svenska invånare och besöksnäringen attraktiv att verka inom som företagare och anställd.” antas och att arbetet med en ny nationell strategi kommer igång. Det är också väldigt viktigt att denna strategi arbetas fram genom en bred ansats av flera sektorer och där regioner och kommuner får delaktighet och inflytande i process och slutresultat.

  Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Detta anser Region Jämtland Härjedalen är viktigt, då besöksnäringen är ett av Jämtland Härjedalens viktigaste näringslivsområden som behöver än bättre förutsättningar till att utvecklas långsiktigt hållbart och att företagen samt destinationerna fortsatt utvecklas konkurrenskraftigt. Besöksnäringen är komplex och innefattas av flera näringar, men även civilsamhället är viktig utifrån att många reseanledningar bedrivs av ideella krafter. Här har även offentlig sektor i form av stat, region och kommun viktiga funktioner inom just skapande av förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling där besöksnäringen blir involverad i samhällsplaneringen. Såsom exempelvis samhällsplanering av infrastruktur, samhällsservice, kompetensutveckling, offentlig medfinansiering, genom den myndighetsutövning som bedrivs. Det är viktigt att bygga samhällsstrukturer som skapar förutsättningar för besöksnäringens fortsatta utveckling. Det är angeläget att samordna besöksnäringens olika krafter och skapa plattformar för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Detta remissvar kommer göra nedslag främst i de delar av utredningen som berör det regionala- och kommunala perspektivet.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över Mittnordenkommitténs nya strategiska inriktning där gränskommittén föreslås bli en gränsbrytande arena för lärande, samverkan och påverkan om balanserad utveckling mellan land och stad.

  Yttrandet ska vara Mittnordenkommittén tillhanda senast den 13 april 2018.

  Bilagor

 • Enligt regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2018 ska arbetet med det regionala kompetensförsörjningsarbetet följas upp vid nämndens sammanträde i mars.

  Uppföljningen innehåller de mål enligt RUN:s verksamhetsplan som finns för verksamheten, måluppfyllelse samt planerade åtgärder för att nå målen.

  Området regional kompetensförsörjning har också uppdrag från andra håll, tex från kommunerna och från Villkorsbrevet. Även dessa kommenteras i uppföljningen.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har ansvaret att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet enligt förordningen (2010:2012). Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 är styrande för utformningen av verksamheten. Region Jämtland Härjedalen är mottagare av statsbidraget och ansvarar för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets invånare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet - och museernas kulturmiljöarbete, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, professionell bild-och form verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd.

  Regionens bidrag till sju kulturområden inom kultursamverkansmodellen uppgår 2018 till 55 318 tkr. Kulturrådets beslut 2018 om statsbidrag till regionen inom samverkansmodellen uppgår till totalt 31 441 tkr. Beslutet innebär en ökning av bidraget med 2 401 tkr, där 2 025 tkr är en förstärkning utöver pris och löneomräkning. Föreliggande förslag till beslut om slutlig fördelning av de statliga verksamhetsmedlen utgår från angivna prioriteringar i ansökan. 2018 läggs tyngd vid breddat kulturellt deltagande, att tillvarata digitaliseringens möjligheter samt tillgängliggöra kulturutbud av hög kvalitet. Statlig förstärkning med 1 000 tkr inom anslaget går till utveckling av Nationalmuseum Norr som strategisk satsning inom bild-och formområdet samt 950 tkr till att öka utbud och tillgänglighet till biblioteksverksamhet i regionen. Regionens slutliga fördelning av medlen ska redovisas för Kulturrådet senast den 31 mars-18. Inom område scenkonst ska särskilt redovisas hur de 759 300 kr i kvalitetsförstärkande medel fördelats. Senast den 17 maj 2019 ska en kvantitativ och kvalitativ redovisning ske i enlighet med Kulturrådets riktlinjer.

  Bilagor

 • Föreliggande förslag Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2019–2022, har tagits fram i samråd mellan samtliga stiftare; Stiftelsen Jamtli, Heimbygda, Jämtlands läns konstförening, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Innevarande uppdragsavtal 2015 – 2018 har sagts upp skriftligt från och med 1 januari 2019 då Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2019 – 2022 aktualiseras.

  Grundläggande skrivningar gäller alltjämt där huvudmännen ser Stiftelsen Jamtli som en tillgång och resurs för regionen som ska sträva efter hållbar utveckling i enlighet med den europeiska utvecklingspolitiken. Perspektiv på jämställdhet, barnens situation, miljö och mänskliga rättigheter lyfts in i uppdragsavtalet.

  Aktuella omarbetningar har utgått från regionala och kommunala styrdokument, Stiftelseurkund och stadgar 1973 och 2018, de nationella kulturpolitiska målen enligt förordning 2010:2012, Museilagen (2017:563), Regionala utvecklingsstrategin 2030 Innovativ och attraktivt, kommande regionala kulturplan 2019-2022 och Östersunds kommuns Plan för kultur.

  Uppdragsavtalet samspelar med Jamtli strategiplan och anger kulturpolitiska prioriteringar som preciseras i fem övergripande målområden under planperioden: främja kultur och kulturarv som drivkraft för regionens utveckling och attraktivitet, främja utvecklingen av en tillgänglig, socialt hållbar och jämlik kulturell infrastruktur, främja barns och ungas delaktighet och inflytande i utvecklingen av kulturlivet, främja ett utbud som kännetecknas av kvalitet, förnyelse och hållbarhet samt främja ekologisk hållbar utveckling. Målområdena åtföljs av ett med ett antal uppföljningsbara inriktningsmål för årlig återrapportering. Avtalet reglerar även uppföljning, ersättning samt planeringsdialoger.

  Det nya uppdragsavtalet beräknas kunna antas av regionfullmäktige senast i juni 2018.

  Bilagor

 • Enligt reglemente för arbetsutskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöterna.

 • Bäckedals folkhögskola ska enligt verksamhetsplanen 2018 vara en skola för medborgarna i hela landet och i vissa fall även vända sig till målgrupper i andra länder. Skolan ska också medverka till att realisera statens syften med folkbildningen samt Region Jämtland Härjedalens vision, mål och aktiviteter på basis av allmänhetens krav och förväntningar.

  Under verksamhetsåret ska Bäckedals folkhögskola bedriva folkbildningsverksamhet samt därmed förenad kompletterande verksamhet i enlighet med den upprättade planen för verksamhetsåret. Bäckedals Folkhögskola samarbetar med Birka Folkhögskola, Härjedalens kommun, Arbetsförmedlingen och lokala företag för att stärka positiva effekter på sysselsättning och befolkningsutveckling i länet.

  Folkbildningsrådet har fastställd 4000 deltagarveckor som verksamhetsvolym för Bäckedals folkhögskola under 2018 plus 1000 deltagarveckor som extra platser, sammanlagt 5000 deltagarveckor.

  Som folkhögskolestyrelse ska regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott fastställa skolans kursutbud.

 • Lundstams Återvinning AB har den 22 december 2017 inkommit med en ansökan om företagsstöd för byggnadsinvesteringar och maskininvesteringar. Investeringen är del av en satsning på ny robotlinje för att kunna förädla nya material, kvalitetssäkra befintligt material och hitta nya kunder. Den totala investeringen beräknas uppgå till 24 998 687 kronor.

  Den planerade investeringen stämmer väl överens med gällande prioriteringar i länets regionala utvecklingsstrategi och regionala tillväxtprogram, varför ansökan prioriteras. Bolaget har en upprättad jämställdhetsplan, lönekartläggning och strävar efter en jämlik arbetsplats. Bolaget har även ett genomtänkt miljöarbete med bland annat ISO certifiering.

  Bilagor

 • 2014 antog Regionförbundet i Jämtlands län dokumentet Allmänna villkor för stöd till projekt. De allmänna villkoren har nu reviderats i syfte att förtydliga informationen och förenkla tolkningen både för stödmottagare och vid handläggningen av projektstöd. Nedan beskrivs huvuddragen i förändringarna.

  Justeringar

  • Avsnitt som gäller den ekonomiska slutredovisningen fanns tidigare under kapitel två och har nu flyttats till kapitel fem för att följa ett projekts kronologiska ordning.
  • Uppdatering av avsnittet som handlar om principerna i Lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • Uppdatering av vilka kostnader som inte är stödberättigade.


  Tillägg

  • I kapitel fem har ett avsnitt lagts till som handlar om Insyn och platsgranskning.
  • I kapitel sju Kommunikation har ett förtydligande lagts till gällande logotypexponering vid extern kommunikation.


  Borttag

  • Information om utbetalning av stöd har renodlats till avsnitt 2.1.


  Utöver ovanstående har smärre redaktionella justeringar, borttag och tillägg gjorts.

 • Region Jämtland Härjedalen har fått slutbetänkandet ”Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”, SOU 2017:95, på remiss. Remissvar ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 6 april 2018.

  Regeringen fattade i oktober 2016 beslut om att tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Utöver huvuduppdraget att föreslå en samlad politik har det ingått i utredningens uppdrag att kartlägga besöksnäringens behov, utmaningar och hinder för en hållbar utveckling på följande områden, och därefter föreslå konkreta insatser och möjliga förenklingar och som kan mobilisera andra aktörers insatser:

  – digitalisering inklusive digital tillgänglighet
  – forskning och innovation
  – kompetensförsörjning, kompetensutveckling
  – trafikutbud i befintlig infrastruktur rörande besöksnäringen
  – nyttjande av exempelvis stads-, natur- och kulturmiljöer
  – sysselsättning
  – företag inom naturturism samt kulturturism
  – data och statistik.

  Region Jämtland Härjedalen ställer sig bakom förslaget om att det behövs en samlad politik för besöksnäring och det nya övergripande målet som förslås vara ”att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet.” samt visionen ”2030 är svenska besöksupplevelser hållbara, globalt konkurrenskraftiga och innovativa, turism är högt värderat av svenska invånare och besöksnäringen attraktiv att verka inom som företagare och anställd.” antas och att arbetet med en ny nationell strategi kommer igång. Det är också väldigt viktigt att denna strategi arbetas fram genom en bred ansats av flera sektorer och där regioner och kommuner får delaktighet och inflytande i process och slutresultat.

  Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Detta anser Region Jämtland Härjedalen är viktigt, då besöksnäringen är ett av Jämtland Härjedalens viktigaste näringslivsområden som behöver än bättre förutsättningar till att utvecklas långsiktigt hållbart och att företagen samt destinationerna fortsatt utvecklas konkurrenskraftigt. Besöksnäringen är komplex och innefattas av flera näringar, men även civilsamhället är viktig utifrån att många reseanledningar bedrivs av ideella krafter. Här har även offentlig sektor i form av stat, region och kommun viktiga funktioner inom just skapande av förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling där besöksnäringen blir involverad i samhällsplaneringen. Såsom exempelvis samhällsplanering av infrastruktur, samhällsservice, kompetensutveckling, offentlig medfinansiering, genom den myndighetsutövning som bedrivs. Det är viktigt att bygga samhällsstrukturer som skapar förutsättningar för besöksnäringens fortsatta utveckling. Det är angeläget att samordna besöksnäringens olika krafter och skapa plattformar för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Detta remissvar kommer göra nedslag främst i de delar av utredningen som berör det regionala- och kommunala perspektivet.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över Mittnordenkommitténs nya strategiska inriktning där gränskommittén föreslås bli en gränsbrytande arena för lärande, samverkan och påverkan om balanserad utveckling mellan land och stad.

  Yttrandet ska vara Mittnordenkommittén tillhanda senast den 13 april 2018.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har ansvaret att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet enligt förordningen (2010:2012). Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 är styrande för utformningen av verksamheten. Region Jämtland Härjedalen är mottagare av statsbidraget och ansvarar för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets invånare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet - och museernas kulturmiljöarbete, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, professionell bild-och form verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd.

  Regionens bidrag till sju kulturområden inom kultursamverkansmodellen uppgår 2018 till 55 318 tkr. Kulturrådets beslut 2018 om statsbidrag till regionen inom samverkansmodellen uppgår till totalt 31 441 tkr. Beslutet innebär en ökning av bidraget med 2 401 tkr, där 2 025 tkr är en förstärkning utöver pris och löneomräkning. Föreliggande förslag till beslut om slutlig fördelning av de statliga verksamhetsmedlen utgår från angivna prioriteringar i ansökan. 2018 läggs tyngd vid breddat kulturellt deltagande, att tillvarata digitaliseringens möjligheter samt tillgängliggöra kulturutbud av hög kvalitet. Statlig förstärkning med 1 000 tkr inom anslaget går till utveckling av Nationalmuseum Norr som strategisk satsning inom bild-och formområdet samt 950 tkr till att öka utbud och tillgänglighet till biblioteksverksamhet i regionen. Regionens slutliga fördelning av medlen ska redovisas för Kulturrådet senast den 31 mars-18. Inom område scenkonst ska särskilt redovisas hur de 759 300 kr i kvalitetsförstärkande medel fördelats. Senast den 17 maj 2019 ska en kvantitativ och kvalitativ redovisning ske i enlighet med Kulturrådets riktlinjer.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.