• Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Rapporten redovisar om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut, att ekonomin efterlevs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt.

  Regionala utvecklingsnämnden tar fram underlag till regionstyrelsens uppsiktsplikt för följande bolag: Bolagen är Länstrafiken i Jämtlands län AB, Norrtåg AB, AB Transitio, Torsta AB, ALMI företagspartner mitt AB, Naboer AB och Peak Region AB. Innan regionstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt så informerar regionala utvecklingsnämnden om hur verksamheten inom dessa bolag har bedrivits.

  Redovisning finns i PM Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i företag, daterad 2018-04-12.

 • Region Jämtland Härjedalen har erhållit kallelse till Torsta ABs årsstämma. Stämman genomförs den 29 maj 2018, kl. 10.00 på Torsta i Ås.

  Region Jämtland Härjedalens ombud till stämman är Kent Karlsson med ombudsersättare Lillemor Brandum.

  I bifogad årsredovisning för verksamhetsåret 2017 framgår det att bolaget har haft en omsättning 45 178 643 kronor samt att rörelsens kostnader uppgått till 44 262 837 kronor vilket ger ett positivt rörelseresultat om 915 806 kr. Finansiella poster och bokslutsdispositioner uppgår totalt till -27 996 kronor samt skatten till -340 808 kronor vilket ger ett positivt resultat för verksamhetsåret om 547 002 kronor.

  I framlagda förvaltningsberättelse framgår att bolaget når de av ägarnas uppsatta målbeskrivningar i 6 av de 8 beskrivningarna. De två som inte nr de uppsatta målen är rikspriset för gymnasieutbildningarna där man är 2,9 % över rikspriset samt för resultat där man når man 2 % mot målets 3-5 %. Totalt får man dock anse att måluppfyllelsen är klart godkänt.

  Revisor har i sina rapporter tillstyrkt att företagets styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet samt tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat och balansräkningen. Lekmannarevisorn gör bedömningen ”att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt” samt bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

  Bilagor

 • I Jämtlands län har det länge funnits en etablerad samverkan i frågor mellan kommunerna och mellan kommuner och landsting inom Kommunförbundet Jämtlands län. Mellan åren 2011 och 2015 låg dessa samverkansfrågor på det kommunala samverkansorganet Regionförbundet Jämtlands län som även hade det regionala utvecklingsansvaret. De kommunala och regionala utvecklingsfrågorna integrerades vilket har skapat en regional styrka. Sedan Region Jämtland Härjedalen blev regionalt utvecklingsansvariga år 2015 har arbetet fortsatt att utvecklas. Samverkan mellan kommunerna är en förutsättning för att kommunerna ska kunna utföra sina uppdrag och regionens samverkan med kommunerna är en förutsättning för att regionen som tillväxtansvarig ska kunna bedriva sin verksamhet. Sedan 1 januari 2015 har detta reglerats i ett samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner (LS/1345/2014) som gäller till och med 31 december 2018.

  Ett förslag till ny överenskommelse om regional samverkan presenterades i januari i primärkommunala samverkansrådet och i regionens samverkansråd. En remissdialog har därefter förts i varje kommun under februari 2018. Denna process har lett fram till ett nytt förslag till ”Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan” som föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

  Överenskommelsen om samverkan innehåller fem områden: EU och övergripande utveckling; social välfärd och folkhälsa; samhällsbyggnad och klimat; arbetsmarknad och utbildning; kurs och konferens. Inom alla områden ska flickor, pojkar, kvinnor, män, utrikesfödda och inrikes födda tas i beaktande. Innehållet i områdena förändas utifrån behov. Kommunerna ersätter Region Jämtland Härjedalen i förskott. Uppföljning sker i primärkommunala samverkansrådet och i regionens samverkansråd.

  Förslag till ny överenskommelse behandlades av regionens samverkansråd den 23 april 2018, § 34, där rådet beslutande följande:

  1. Regionens samverkansråd rekommenderar Region Jämtland Härjedalen att besluta:
   Regionen Jämtland Härjedalen tecknar Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan med respektive kommun i Jämtlands län.
  2. Regionens samverkansråd rekommenderar länets kommuner att besluta:
   XX kommun tecknar Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan med Region Jämtland Härjedalen.

  Bilagor

 • Bibliotekslagen (SFS 2013:801) tydliggör att varje landsting eller motsvarande ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Den regionala biblioteksplanen ska vara styrande för den regionala verksamheten och för politiska beslut som rör biblioteksverksamhet på regional nivå. Den ska också vara stödjande för kommunala biblioteksplaner och inspirerande för andra aktörer som samverkar med den regionala biblioteksverksamheten, exempelvis den ideella sektorn. Den regionala biblioteksplanen ska vara möjlig att följa upp, vilket innebär att målen ska kopplas till uppföljningsbara data.

  Den nu gällande regionala biblioteksplanen för perioden 2016–2018 beslutades av Regionala utvecklingsnämnden i januari 2016. Uppdraget att ta fram en reviderad regional biblioteksplan har getts den regionala biblioteksverksamheten via beslut i regionala utvecklingsnämnden i december 2017. Den nya planen skall samordnas med den regionala kulturplanen och bör därför gälla för perioden 2019–2022. Arbetet med att ta fram förslag till en ny regional plan har skett i nära samverkan med de kommunala bibliotekscheferna under våren 2018. Under perioden läggs särskild vikt vid att stärka och samordna folkbibliotekens arbete, inte minst för digital delaktighet. Vidare ska prioriteras verksamheter som stärker och utvecklar intresset för läsning, skrivande och berättande - särskilt bland barn och unga. Det sydsamiska språket ska stärkas och det litterära området stödjas genom insatser för författare i länet.

 • Enligt kultursamverkansmodellen, förordningen (2010:2012) för statens stöd till regional kulturverksamhet, ska varje region/landsting utarbeta en flerårig regional kulturplan. Regionen har tagit fram en ny kulturplan för perioden 2019 – 2022, som tar vid när innevarande kulturplan avslutas. Kulturplanen är en regional handlingsplan för utveckling av och genom kultur som beskriver regionens kulturpolitiska ambitioner under perioden. Kulturplanen speglar Regionplanens och Regionala utvecklingsstrategins övergripande mål samt utgår från de nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanens mål 2019–2022 är; kultur för alla i hela regionen, barn och unga ska vara delaktiga i och ha inflytande i kulturlivet, professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka i regionen samt kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling och attraktionskraft.

  Särskild vikt läggs vid att utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, stärka områden med svag struktur samt ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Dessutom integrera ett HBTQ-, jämställdhets-, mångfalds-, barn och ungdomsperspektiv, främja konstnärlig kvalitet och förnyelse, arbeta med internationalisering och interregional samverkan samt genom konst och kultur samt främja det regionala tillväxtarbetet.

  Regionala utvecklingsnämnden fattade i september 2017 beslut om en process för framtagande av en regional kulturplan för kommande fyraårsperiod 2019–2022. Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har varit styrgrupp och Kultur Z har utgjort referensgrupp för kulturplanens framtagande där kulturchefen ansvarat för det operativa arbetet. Regionfullmäktige beslutar ytterst om kulturplanen, som är ett rörligt och levande dokument som kan komma att revideras och kompletteras årligen. Öppenhet har genomsyrat processen där förslag och idéer fångats upp och lett fram till aktuell remissutgåva. Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019 – 2022 bygger på alla de samtal, samråd och dialoger som förts med samtliga kommuner, länets professionella kulturliv och det civila samhället.

 • Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över rapporten Fler filminspelningar till Sverige. Rapporten presenteras av Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet på uppdrag av regeringen. Fler filminspelningar skulle kunna utveckla Sveriges regioner både ekonomiskt och kulturellt och stärka konkurrenskraften hos svenska företag och branscher som är inblandade i film- och Tv-produktioner.

  Yttrandet ska vara Kulturdepartementet tillhanda senast den 14 maj 2018, men Region Jämtland Härjedalen har blivit beviljade uppskov till den 1 juni.

 • Nu gällande samarbetsavtal med Östersunds kommun avseende Stiftelsen Jamtli löper parallellt med uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli, Jamtlis strategiplan och den regionala kulturplanen, under perioden 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018, med möjlighet till förlängning.

  Region Jämtland Härjedalen beslutade under hösten 2017 att säga upp nuvarande samarbetsavtal med Östersunds kommun från och med 1 januari 2019, för att i samverkan med kommunen ta fram ett förslag till nytt samarbetsavtal för år 2019–2022. Detsamma gäller ett nytt uppdragsavtal för samma period, 2019–2022.

  Ett förslag till nytt uppdragsavtal har tagits fram, och kommer att behandlas av regionfullmäktige i juni. Förslag till nytt samarbetsavtal har dock inte kunnat tas fram som planerat parallellt med uppdragsavtalet. Istället föreslås att processen med att utforma ett nytt samarbetsavtal får fortsätta, och att Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun tecknar ett ett-årigt avtal för 2019 med i övrigt samma lydelse som nu gällande samarbetsavtal.

 • Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium inrättades 1999 efter förslag från Samernas Riksförbund (SSR). Stipendiet ska tilldelas från länet bördig eller i länet verksam person som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet (i enlighet med Reglemente för kulturpris och stipendier, fastställt av landstingsfullmäktige § 226/2014). 2009 utdelades inget samiskt stipendium då ingen sökte eller nominerades.

  Utlysning har skett genom annons i länets båda dagstidningar, genom utskick till institutioner, organisationer och kommuner samt på regionens hemsida. Två nomineringar har inkommit. Beredningen av ärendet har skett i samverkan med de regionala kulturverksamheterna och Gaaltije. Föreslagen stipendiat bör uppmuntras för sitt konstnärliga arbete. Stipendiet är på 12 000 kronor och finansieras inom Kulturens ram. Utdelning av priser och stipendier sker under ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under Yranveckan.

 • Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne har utdelats sedan 1966 och skall ges till personer eller grupper som är verksamma inom Jämtlands län eller genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund har nära anknytning till länet. Stipendiet ska uppmuntra kulturutövare upp till 30 år i deras utveckling och framtida verksamhet och kan sökas för stimulans, utbildning eller förkovran. Stipendiesumman kan delas mellan flera kandidater (i enlighet med Reglemente för kulturpris och stipendier, fastställt av landstingsfullmäktige § 226/2014).

  Utlysning har skett genom annons i länets båda dagstidningar, genom utskick samt på regionens hemsida. Fem ansökningar har inkommit varav en majoritet inom scenkonstområdet. Samtliga sökande har genomgått, är upptagna av eller är på väg in i högre konstnärliga utbildningar. De flesta har lämnat arbetsprover och intyg. Föreslagna stipendiater har ursprung och anknytning till länet och bör uppmuntras att utveckla och förkovra sig inom teater, musik och arkitektur samt till ett fortsatt kulturskapande av hög kvalitet. Beredningen av ärendet har skett i nära samråd med de regionala kulturverksamheterna. För kulturstipendierna avsätts totalt 50 000 kr inom Kulturens ram. Utdelning av priser och stipendier sker under ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under Yranveckan.

 • Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till Peterson-Bergers minne har utdelats sedan 1990 och skall ges till personer eller grupper som är verksamma inom Jämtlands län eller genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund har nära anknytning till länet. Kulturpriset skall ses som ett erkännande för en kulturell- eller konstnärlig gärning och tilldelas en professionell aktör som haft stor betydelse för länets kulturliv, ha medverkat i att utveckla länets konst- och kulturliv och i sin gärning visat prov på högtstående konstnärskap (i enlighet med Reglemente för kulturpris och stipendier, fastställt av landstingsfullmäktige § 226/2014).

  Utlysning har skett genom annons i länets båda dagstidningar, genom utskick samt på regionens hemsida. Tre nomineringar har inkommit. Beredningen av ärendet har skett i nära samråd med de regionala kulturverksamheterna. Kulturpriset omfattar 30 000 kronor och finansieras inom Kulturens ram. Utdelning av priser och stipendier sker under ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under Yranveckan.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.