• Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 14 november 2017, § 167, beslutade regionala utvecklingsnämnden om sin verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2018. Med utgångspunkt i de strategiska mål som regionfullmäktige beslutat om i regionplan 2018–2020 innehåller verksamhetsplanen 39 framgångsfaktorer uppdelade på områdena samhälle, medarbetare och verksamhetsresultat.

    Framgångsfaktorerna i regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan är nämndens prioritering för 2018. Framgångsfaktorerna följs upp i samband med tertialrapport, delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Sedan görs det också en särskild uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan på nämndens sammanträde i september (framflyttad från juni-sammanträdet) i enlighet med regionala utvecklingsnämndens uppföljningsplan.

    Uppföljningen utgår från den uppföljning av mål och aktiviteter som redovisats i tertialrapporten. Vid uppföljningen har framgångsfaktorer och de indikatorer som används för att mäta dessa analyserats. Sammantaget så visar uppföljningen att för majoriteten av de 39 framgångsfaktorerna är rätt åtgärder för att framgångsfaktorn ska bli uppfylld till årets slut planerade och/eller påbörjade (gula). Tre framgångsfaktorer bedöms redan per april 2018 vara helt uppfyllda (gröna). Inga framgångsfaktorer har bedömts som röda (inte uppfyllda och är ännu långt från uppsatt målvärde). Ett antal av indikatorerna är dock endast mätbara på helår, vilket innebär att för två framgångsfaktorer har ingen bedömning gjorts.

    I uppföljningen har regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp tillsammans sett över ifall det finns anledning att göra vissa korrigeringar i verksamhetsplanen. Det gäller framförallt de framgångsfaktorer som bedömts svåra att mäta vid tertialuppföljningen och där det uttryckts behov av att tydliggöra vad som ska genomföras. Utifrån översynen har ledningsgruppen beslutat att inte föreslå några förändringar i nämndens verksamhetsplan för 2018. De lärdomar som framkommit av uppföljningen kommer istället att tas tillvara på i verksamhetsplaneringen inför 2019.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.