• Protokollet justeras direkt.

 • Enligt reglemente för arbetsutskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöterna.

 • Almi företagspartner Mitt AB har ansökt om 1 053 500 kronor i medfinansiering till projektet ”Hållbar Tillväxt”. Region Västernorrland medfinansierar projektet med motsvarande summa och resterande finansiering kommer från stödsökande. Projekttiden sträcker sig över två år med planerad start 1 januari 2019.

  Region Jämtland Härjedalen äger 24,5% av Almi Företagspartner Mitt AB och tillskjuter årligen bolaget ett driftsanslag (5 447 771 kronor år 2019). Föreliggande projekt spänner över länsgränsen och aktiviteterna utgår ifrån den driftsfinansierade verksamhetens innehåll och syftar till att skapa hållbar tillväxt i de små och medelstora företag som har sitt säte eller arbetsställe i länet utanför Östersunds kommun. I Västernorrland ligger motsvarande fokus på företag utanför Sundsvalls kommun. Projektet ska utveckla företagens kunskap om hållbar tillväxt, öka antalet företag som tar del av rådgivning hos Almi och utveckla samverkan mellan Almi och kommunernas ”näringslivskontor”. Målen ska uppfyllas genom aktiviteter såsom seminarier för företag på temat hållbar tillväxt, workshops med kommunerna och uppsökande verksamhet där företag sedermera tar del av affärsrådgivning. Företag som ägs/drivs av kvinnor kommer att prioriteras i syfte att stimulera jämställdhet i näringslivet. Projektet innehåller även aktiviteter för ökad användning av digitala verktyg och distansmöten.

  Projektet bedöms bidra till den regionalpolitiska övergripande målsättningen att det ska bli fler arbetstillfällen och fler företagare i länet. Hållbarhet är en integrerad dimension i projektet.

  Projektet prioriteras utifrån gällande regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län, område Innovation och förnyelse.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 november 2018, § 176 punkt 1, att beslutanderätt gällande medfinansiering av projektverksamhet genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.

  Bilagor

 • Östersunds kommun driver sedan 2015 samverkansprojektet ”The Power Region” med stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden med syftet att stärka regionens näringsliv och skapa nya arbetstillfällen genom att stimulera datacenteretableringar. Övriga projektaktörer är Krokoms kommun och Jämtkraft Elnät AB. Arbetet har bestått i att skapa och marknadsföra ”siter” (platser för datacenteretableringar). Region Jämtland Härjedalen medfinansierar det projektet med 1 594 000 kronor motsvarande 12,64 % (RUN/345/2015).

  ”The Power Region” har under projekttiden drabbats av ett antal försenande och fördyrande omständigheter vilket föranleder föreliggande projekt, kallat ”The Power Region in Between”. Detta projekt innehåller tre förutsättningsskapande och breddande aktiviteter 1) Rennäringsanalys - ska utreda konsekvenser av och åtgärdsbehov vid en (eventuell) datacenteretablering i Midskog 2) Förstudie stamnätsanslutning – ska skapa underlag som behövs för att bedöma möjligheterna för en stamnätsanslutning (effektuttag) om 500 MW vid Midskog. 3) Strategisk omvärldsanalys, processledning och påverkarbete – ska vidga inritningen på etableringsarbetet från datacenter till elintensiv industri och stärka regionens position inom området.

  Projektettiden löper från 1 november 2018 till och med 31 oktober 2019 och aktiviteterna avgränsas såväl ekonomiskt som innehållsmässigt från det som genomförs inom projektet ”The Power Region”. Östersunds kommun söker 1 665 816 kronor i medfinansiering vilket motsvara 50 % och finansierar den andra hälften med kommunala medel. I projektskrivningen framhålls att det ur ett internationellt perspektiv finns såväl ekonomisk som miljömässiga skäl till att förlägga datacenter och elintensiv industri till regioner med ett kallt klimat och god tillgång till elektricitet producerad av förnyelsebara källor.

  Projektet bedöms fylla en viktig och kompletterande funktion till den satsning som redan drivs inom ”The Power Region”. Projektet ökar regionens möjligheter att attrahera elintensiva etableringar och prioriteras utifrån gällande Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län, område Innovation och förnyelse.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 november 2018, § 176 punkt 1, att beslutanderätt gällande medfinansiering av projektverksamhet genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.

  Bilagor

 • Kigada Fastighets AB har ansökt om företagsstöd för byggnadsinvesteringar. Planerad investering är nybyggnation av turistiskt kommersiellt boende.

  Total kostnad för planerad investering är beräknad till 24 928 000 kronor.
  Bolaget har en vision att utöka antalet hus i en nästkommande etapp.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 november 2018, § 176 punkt 2, att beslutanderätt gällande regionalt investeringsstöd ur anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1-medel) delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.

  Bilagor

 • Klockarfjällets Vy 10 AB har ansökt om företagsstöd för byggnadsinvesteringar. Planerad investering är nybyggnation av turistiskt kommersiellt boende.

  Total kostnad för planerad investering uppgår till 24 805 000 kronor.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 november 2018, § 176 punkt 2, att beslutanderätt gällande regionalt investeringsstöd ur anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1-medel) delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.