Möte 2017-08-17

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019-2022
09:00 - 12:00 Regionens hus, styrelserummet
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt fullmäktiges arbetsodning har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänt till ledamöter.

 • Bredningen har i uppdrag att se över den politiska organisationen för nästa mandatperiod. Översynen syftar till att skapa en tydlig politisk styrning, effektivare politisk organisation, bättre samverkan och fler strategiska beslut med övriga aktörer inom länet (kommuner, myndigheter, näringsliv), förbättrad medborgardialog och en organisation där både majoritet och minoritet ges goda förutsättningar för politiskt arbete.

  Enligt uppdraget ska översynen leda till förbättringar på följande områden.

  • Den politiska styrningen, externt och internt behöver bli tydligare.
  • Innebörden av ett förbättrat medborgarinflytande bör definieras och stärkas.
  • En förstärkt politisk styrning av vården och det regionala utvecklingsansvaret bör genomföras.
  • Regionfullmäktiges roll som uppdragsgivare bör stärkas och tydliggöras.
  • Ett tydliggörande av styrelsens övergripande, sammanhållande och ledande roll i organisationen bör ske.
  • En stärkning av fullmäktigeledamotens styrning och påverkan bör åstadkommas.
  • Det dubbla politiska perspektivet – både internt och externt bör synliggöras.

   

  Beredningen har också i uppdrag att göra en utvärdering av nuvarande politiska organisation och att besvara ett antal motioner med anknytning till den politiska organisationen.

  • Beredningens ska ge förslag
  • till ny politisk organisation för mandatperioden 2019 - 2022,
  • på arbetsordning och reglementen för den politiska organisationen,
  • till regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda,
  • till regler för stöd till de politiska partierna och
  • på arbetsformer där ny teknik används för att underlätta det politiska arbetet.

  Beredningen har hittills diskuterat förutsättningarna för uppdraget och haft en allmän diskussion om uppdraget. Beredningen har gjort en omvärldsbevakning genom att titta på ett antal regioner och landstings nuvarande organisationer och intervjuat företrädare för två regioner/landsting om deras resonemang kring deras organisationer. Beredningen har också genomfört en enkät till förtroendevalda och en till anställda i regionen.

  Beredningen har tagit ställning i frågan om valkretsar och behandlat en motion med anknytning till det.

  Beredningen har planerat sammanträden den 25 september, heldag, 16 oktober, halvdag och 15 november, halvdag.

  På beredningens sammanträde den 25 september bör

  • den politiska organisationen läggas fast,
  • ramen för arbetsordningen och reglementena diskuteras liksom arvodesreglerna och reglerna för stöd till de politiska partierna samt arbetsformer där ny teknik används för att underlätta det politiska arbetet diskuteras och
  • rapporten över utvärdering av den politiska organisationen fastställas.


  På beredningens sammanträde den 16 oktober bör

  • arbetsordningen och reglementena, arvodesreglerna och reglerna för stöd till de politiska partierna läggas fast och motionerna behandlas.

   

  Beredningens sammanträde den 15 november bör användas för det fall arbetet inte är avslutat den 16 oktober.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.