Möte 2021-10-01

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026
 • § 16

  Fastställande av föredragningslistan

 • Beslut om politisk organisation utifrån de tre alternativen som beredningen gav som förslag under föregående sammanträde. 
  Vid beredningens föregående sammanträde den 10/9 gav beredningen sekretariatet i uppgift att göra en konsekvens- och kostnadsanalys av tre förslag till ny politisk organisation. Utifrån en PPT presenteras organisationsritningar av de tre förslagen, vilka är:
  - Oförändrad politisk organisation 
  - Oförändrad politisk organisation med införande av kollektivtrafiknämnd
  - Oförändrad politisk organisation med införande av utskott 

  För respektive organisationsritning presenteras positiva och negativa effekter. För förslagen oförändrad politisk organisation med införande av kollektivtrafiknämnd och oförändrad politisk organisation med införande av utskott visas kostnadsexempel. 

  Det första kostnadsförslaget visar att inrättade av en kollektivtrafiknämnd skulle uppgå till en exklusive kostnad på cirka 3 mkr. Det andra kostnadsförslaget visar att inrättande av ett utskott skulle uppgå till en exklusive kostnad på cirka 500 000 kr. Det belys att kostnaderna är exempel och kan variera utifrån ett antal faktorer. 

  Ledamöterna för diskussion om förslag till ny politisk organisation. Dels vad gäller organens funktion i den politiska organisationen, dels vad gäller kostnaden för den nya organisationen. 
  Utifrån diskussionen konstateras det att kostanden för den nya politiska organisationen inte bör överstiga den nuvarande kostnaden för organisationen. Vid införande av nämnd eller utskott bör en justering av övrig organisation ske, för att inte överstiga den budgeterade kostanden. Faktorer som påverkar kostanden är; val av politisk organisation, antal ledamöter och ersättare, antal sammanträden och arvode. 

  Respektive parti redovisar respektive förslag till politisk organisation. Ordförande Thomas Andersson sammanfattar diskussionen med att det finns tre förslag till ny politisk organisation. Vilka är:
  1. Oförändrad politisk organisation 
  2. Oförändrad politisk organisation med införande av en kollektivtrafiknämnd
  3. Oförändrad politisk organisation med införande av utskott

 • Digitala verktyg till de förtroendevalda. 
  Förslag på styrdokument gällande digitala verktyg till stöd för de förtroendevalda presenteras. I styrdokumentet, som används som stöd för presentationen, redogörs förslag på vilken IT-utrustning förtroendevalda ska erbjudas inför nästkommande mandatperiod. 

  Ordinarie ledamöter i fullmäktige, styrelse och nämnder samt regionens revisorer ska ges möjlighet att låna utrustning i form av bärbar dator eller Ipad samt headset från det av regionen vid tidpunkten för det valda sortimentet. 

  Regionråd, nämndernas-, styrelsens- och fullmäktiges presidium ska ges rätt till bärbar dator. Person som innehar fast arbetsplats i regionenshus tillhandahålls även skärm, tangentbord, datormus och headset. 

  Politiska sekreterare som är anställda av regionen ska få tillgång till bärbar dator och eget e-postkonto för informationsinsamling och kommunikation.

  Ledamöterna diskuterar samverkan med kommunerna och verktyg till de förtroendevalda och om ett eventuellt uppdrag till gemensamma nämnden. 

  Arvodesbestämmelser. 
  Utifrån en PPT presenteras möjliga punkter att revidera i arvodesreglerna inför nästkommande mandatperiod, vilka ligger till grund för diskussion. Punkterna är:
  - Beräkning av basarvode
  - Arvode ej tjänstgörande ersättare, ersättningsnivåer
  - Förlorad arbetsinkomst- tydligare bestämmelser, tydligare beräkningsgrunder för förtroendevald som saknar arbetsgivare till exempel egna företagare- schablonbelopp?
  - Förtydligande av ersättning för förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån- fråga för HR 
  - Ersättning för kostnad för barntillsyn och för person med funktionsnedsättning- schablonbelopp?
  - Ordförandeträffar 
  - Annat 

  I den efterföljande diskussionen framför ledamöter att den nuvarande modellen för arvodesbestämmelser är bättre än tidigare modeller. Flera ledamöter anser att mycket i nuvarande regelverk fungerar bra, till exempel egna dagar. Däremot framförs det att en del revideringar är nödvändiga för att skapa en enkel, transparent och lättförståelig arvodesmodell. För att åstadkomma en sådan typ av modell krävs en bättre struktur vad gäller basarvodet, tydligare bestämmelser om icke tjänstgörande ersättare, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, ersättning för förlorad semesterförmån och ersättning för förlorad pensionsförmån.

  Det framförs att bestämmelsen om intyg om inkomst också måste förtydligas, vad gäller vilka intyg som förväntas att lämnas in och vart. 

  Ordförande ger beredningens ledamöter i uppdrag att lämna förslag på revidering av nuvarande bestämmelser inför nästkommande mandatperiod. 

  Tidsplan. 
  Beredningens tidsplan har reviderats. Den nya tidsplanen finns att tillgå i meetings. Kommande möten är den 2 november och den 17 december. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.