Möte 2021-11-02

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

  • Fortsatt diskussion om politisk organisation (antal ledamöter, arvodering mm)

  • Revidering av arvodesbestämmelser

  • Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
  • Gemensam nämnd för samverkan
  • Tidsplan

 • § 19

  Fastställande av föredragningslistan

 • Sekretariatet informerar om den gemensamma nämnden för samverkan, inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner. Nämnden är en samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Den gemensamma nämndens uppgift är att för de samverkande parterna utföra sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter. Uppdrag ska lämnas till nämnden av två eller flera samverkande parter och nämnden fattar beslut om uppdraget ska genomföras eller inte. 

  Under 2019 påbörjades en utredning av nämnden som senare lades ner. Under 2021 har den gemensamma nämnden för samverkan sammanträtt vid ett tillfälle. Mot den bakgrunden har revisorerna i sin granskning riktat kritik mot att nämnden inte drivs enligt verksamhetsplanen. 

  Ledamöterna diskuterar nämndens syfte och behov. Ledamöterna konstaterar att om nämnden ska vara en del av den nya politiska organisationen bör nämnden fylla ett tydligt behov, vilket den i nuläget inte gör. Med anledning av att nämnden bygger på en samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner, kan Region Jämtland Härjedalen på eget initiativ inte fatta beslut om att lägga ned nämnden. Frågan om nedläggning av den gemensamma nämnden för samverkan måste därför också ställas till berörda kommuner. 

 • Anton Hammar (S) och Mats Gärd (C) presenterar ett förslag till arvodering i presidierna för ny politisk organisation. Basarvodet för arvoderingen föreslås utgå från riksdagsarvodet, vilken procentsats av riksdagsarvodet som basarvodet ska utgöra är en fråga beredningen måste ta ställning till. 

  Förslaget presenteras med stöd av en PPT-bild enligt följande:

  Organ Ledamöter Ordf. 1e vice ordf. 2e vice ordf.
  RS 13 100% 70% 90%
  HSN 13 90% 70% 70%
  RUN 13 90% 70% 70 %
  Kollektivtrafiknämnd 7 50%  30%  


   

 • Revidering av arvodesbestämmelser. 
  Utifrån en PPT-bild presenterar sekretariatet delar av vad som arbetats med under revideringen av arvodesbestämmelserna. Det förklaras inledningsvis att en övergripande översyn har gjorts av bestämmelserna i syfte att skapa tydliga, transparenta och enkla arvodesregler. Vidare presenteras revideringen av arvodesreglementet mer ingående. I revideringen har ett förtydligande gjorts av bestämmelsernas tillämpningsområde och förhållandet till kommunallagen (2017:725). Vad gäller förlorad arbetsförtjänst för egna företagare eller förtroendevald som saknar arbetsgivare har beräkningsgrunderna förtydligats. Skrivningen om ersättning för omställningsstöd, förlorad pensions- och semesterförmån har tydliggjorts. Bestämmelsen om inlämnande av intyg har klargjorts. Dels vad gäller vilka intyg som ska lämnas in, dels vad gäller det praktiska tillvägagångsättet för inlämnande av intyg. 

  En uträkning av kostnaden för ny politisk organisation presenteras. Med utgångspunkt i det förslag på politisk organisation som beredningen vid föregående sammanträde fattade beslut om och med en uppräkning av arvoderingen med 2 % visar prognosen att kostnaden för ny politisk organisation skulle överstiga nuvarande kostnad för politisk organisation med cirka 2 mkr. 

  Utifrån det underlag som presenteras för beredningens ledamöter diskussion om arvodesbestämmelserna och ges möjlighet att ställa frågor till sekretariatet. Frågor som kvarstår för beredningen att ta ställning till är 1) basarvodet och 2) huruvida ej tjänstgörande ersättare ska arvoderas eller inte. Ledamöterna får i uppdrag att ta med frågorna till respektive partigrupp för vidare diskussion. 

  Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). 
  Anders Wiklund, pensionshandläggare, informerar om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). OPF-KL omfattar bestämmelser om pension, omställningsstöd samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i kommunallagen (2017:725) och fullgör uppdrag om minst 40 % i Region Jämtland Härjedalen.

  Omställningsstöd syftar till att underlätta övergången till annat arbete när den förtroendevalda lämnar sitt eller sina uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid. Rätt till ekonomiskt omställningsstöd ges förtroendevald som lämnat sitt eller sina uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 % de två första åren och med 60 % under år tre. Omställningsstödet ska år två och tre samordnas med övriga förvärvsinkomster. Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med andra förvärvsinkomster. 

  Med pensionsförmåner avses avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension och efterlevnadsskydd. En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. Inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget utgivna kontanta ersättningar. För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och av den anledningen får avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om. 

  Ledamöterna får i uppdrag att lyfta frågan i respektive parti inför nästa sammanträde. 

  Tidsplan. 
  Beredningens nästa sammanträde hålls den 17/12. Vid sammanträdet ska beredningen fortsatt diskutera arbetsordning och reglementena samt arvodesreglerna. Med anledning av att tidsplanen reviderats planerar beredningen ett hålla ett extra sammanträde i januari 2022. Sekretariatet får i uppdrag att presentera ett förslag på datum vid sammanträdet i december.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.