Möte 2022-01-31

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026
 • § 1

  Fastställande av föredragningslistan

 • Beredningens ledamöter har i kallelsen till sammanträdet delgivits förslag till arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Förslaget presenteras. I den efterföljande diskussionen lyfter beredningens ledamöter vikten av att arvodesbestämmelserna i sin helhet är enkla, tydliga och transparenta. En fördjupad diskussion förs om:

  • redaktionella ändringar i förslaget till arvodesbestämmelser för förtroendevalda,

  • basarvodets procentsats, 

  • huruvida ej tjänstgörande ersättare ska arvoderas eller inte och 

  • gränsen för rätt till förlorad arbetsförtjänst ändras från 60 % till 40 %.

   

  Bilagor

 • Beredningens ledamöter har i kallelsen till sammanträdet delgivits nuvarande bestämmelser om pension och omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL 18). Under föregående sammanträde beslutade den särskilda beredningen att SKR:s bestämmelser OPF-KL 18 i sin helhet fortsatt ska tillämpas. Beredningens ledamöter gavs uppdraget att inom respektive parti lyfta frågan huruvida undantag ska göras från OPF-KL 18 i fråga om att utbetalning av omställningsstöd inte ska samordnas med andra förvärvsinkomster under första året efter att den förtroendevaldes uppdrag upphört. 

  Av kommentar till förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18 framgår det att omställningsstöd syftar till att underlätta övergången till annat arbete när den förtroendevalda lämnar sitt eller sina uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid. Rätt till ekonomiskt omställningsstöd ges förtroendevald som lämnat sitt eller sina uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 % de två första åren och med 60 % under år tre. Omställningsstödet ska år två och tre samordnas med övriga förvärvsinkomster. Enligt bestämmelsen OPF-KL 18 samordnas inte det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd med andra förvärvsinkomster. 

  Beredningens ledamöter resonerar om för- och nackdelar med att göra undantag från OPF-KL 18 i frågan om att utbetalning av omställningsstöd inte ska samordnas med andra förvärvsinkomster under första året efter att den förtroendevaldes uppdrag upphört. 

  Bilagor

 • Utifrån PPT-bilder presenteras förslag till revidering av regionfullmäktiges presidiums uppdrag och ansvar, som återges i Regionfullmäktiges arbetsordning. Förslaget innefattar att regionfullmäktiges presidium har som uppgifter att:

  • planera och genomföra regionfullmäktiges sammanträden,

  • bereda ärenden om ansvarsfrihet,

  • ansvara för att fullmäktiges arbetsformer utvecklas i samverkan med partiernas gruppledare, 

  • ansvara för det tekniska stöd såsom datorer, läsplattor mm som regionfullmäktigesledamöter behöver för att fullfölja sina uppdrag. Den tekniska utrustningen ska stimulera distansoberoende möten, 

  • besluta om vilka förtroendevalda som har behov av och ska ha tillgång till tekniskt stöd såsom datorer, mobiltelefoner, och tillhörande abonnemang till stöd för sitt arbete i regionuppdraget, 

  • ansvara för en kontinuerlig översyn och utveckling samt ta initiativ till förändringar av regionens politiska organisation, 

  • ansvara för dialog och utveckling av regionens råd, tillgänglighetsråd och pensionärsråd,

  • föra dialog med partiernas gruppledare,

  • föra dialog med och utveckla samverkan med kommunernas fullmäktigepresidier, 

  • besluta i frågor om sjuk-, eller föräldraledighet för förtroendevalda, 

  • utbilda förtroendevalda, 

  • ta initiativ till frågor som ska beredas i fullmäktiges särskilda beredningar. Presidiet får lägga fram förslag till fullmäktige om vad som ska beredas och förslag till direktiv, 

  • besluta om deltagande i sammanträden och förrättning för ordförande och vice ordföranden i regionfullmäktige, i de uppdrag där de deltar på uppdrag av regionfullmäktige, 

  • bevaka frågor om säkerhet för förtroendevalda,

  • ha ett övergripande ansvar för regionfullmäktiges utåtriktade arbete med demokrati, jämställdhet, jämlikhet och integration, 

  • svara för regionfullmäktiges representation, 

  • ansvara för att regionens policys är aktuella, 

  • bereda och upprätta förslag till budget för revisorerna och patientnämnden, 

  • granska revisorernas och patientnämndens räkenskaper och förvaltning, 

  • upprätta årsredovisning och eventuell delårsrapport för revisorerna och patientnämnden, 

  • bereda ärenden till fullmäktige som revisorerna väcker i fullmäktige där styrelsen av beroendeskäl inte är lämplig som beredningsorgan, 

  • till regionstyrelsen föreslå samlad budget för den politiska organisationen för fullmäktige, fullmäktiges beredningar, styrelsen och nämnder samt 

  • inom den budgetram som regionfullmäktige fastställer för den politiska organisationen fullmäktige, fullmäktiges beredningar, styrelsen och nämnder, fördela och vid behov omfördela budget till respektive politiskt organ.

  • Presidiet har rätt att väcka ärenden i fullmäktige i frågor som ligger inom presidiets ansvarsområde. Presidiet eller fullmäktiges ordförande representerar regionen i frågor där regionfullmäktige har beslutat att regionfullmäktige ska vara engagerat. 


  Beredningens ledamöter diskuterar vilka uppdrag och vilket ansvar som ska åläggas regionfullmäktiges presidium samt hur angivna punkter ska tolkas. 

  Bilagor

 • Utifrån en PPT-presentation återges bredningens hittills genomförda arbete under tidsperioden 17 februari 2021 till 31 januari 2022. Utifrån direktivet för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 redogörs det för vilka punkter som beredningen arbetat med och vad som är kvar att behandla i direktivet. 

  Följande punkter i direktivet kvarstår för beredningen att arbeta med:

  • Hur ser fullmäktigeledamotens möjlighet att vitalisera demokratin ut. Det finns modeller som man kan använda för att utveckla fullmäktigeledamotens roll. 
    
  • Innebörden av en ökad dialog med medborgare och grupper. 
    
  • Möjligheten till fördjupning inom olika centrala politikerområden samt att de förtroendevalda ska ges möjlighet att komma in tidigt i processen. 
    
  • Se över de förtroendevaldas förutsättningar att kunna genomföra de politiska uppdragen. Titta på möjligheten att delta på lika villkor och få samma tillgång till information. 
    
  • Utveckla möjligheten för revisionen och patientnämnden att samverka med de andra förtroendevalda.


  Beredningens ledamöter för dialog om punkten
  "Hur ser fullmäktigeledamotens möjlighet att vitalisera demokratin ut. Det finns modeller som man kan använda för att utveckla fullmäktigeledamotens roll." 
  Beredningens ledamöter finner att det tar sig till uttryck genom egna dagar och möjligheten till fördjupning inom det enskilda partiet, vilket inför nästa mandatperiod föreslås att finnas kvar. Mot den bakgrunden kan punkten i direktivet konstateras vara genomarbetad. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.