Möte 2022-03-04

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 • Beredningens hittills genomförda arbete under tidsperioden 17 februari 2021 till 4 mars 2022 presenteras. Utifrån direktivet för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 redogörs det för vilka punkter som beredningen arbetat med och vad som är kvar att behandla i direktivet. 

  Följande punkter i direktivet kvarstår för beredningen att arbeta med:

  • Innebörden av ökad dialog med medborgare och grupper. 

  • Möjligheten till fördjupning inom olika centrala politikerområden samt att de förtroendevalda ska ges möjlighet att komma in tidigt i processen. 

  • Se över de förtroendevaldas förutsättningar att kunna genomföra de politiska uppdragen. Titta på möjligheten att delta på lika villkor och få samma tillgång till information. 

  • Utveckla möjligheten för revisionen och patientnämnden att samverka med de andra förtroendevalda. 

   

 • Förslag till Regler för stöd till de politiska partierna och Regler till stöd för politiska sekreterare återfinns i beslutsunderlaget. 

   

 • I direktivet för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 framgår att översynen bland annat ska leda till förslag på arbetsordning och reglementen för den politiska organisationen. 

  I beslutsunderlaget återfinns förslag på arbetsordning och reglementen för den politiska organisationen. 

 •   6

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.