Möte 2022-04-04

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 • Beredningens hittills genomförda arbete under tidsperioden 17 februari 2021 till 4 april 2022 presenteras. Utifrån direktivet för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 redogörs det för vilka punkter beredningen arbetat med och vad som är kvar att behandla i direktivet. 

  Följande punkter i direktivet kvarstår för beredningen att arbeta med: 

  • Innebörden av ökad dialog med medborgare och grupper.

  • Utveckla möjligheten för revisionen och patientnämnden att samverka med de andra förtroendevalda.

  Bilagor

 • Beredningens sista sammanträde är planerat till 5/5 kl. 13:00-15:00, digitalt via Teams. 

 • I direktivet för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 framgår bland annat att översynen ska leda till förslag på arbetsordning och reglementen för den politiska organisationen. 

  I beslutsunderlaget återfinns förslag på arbetsordning och reglementen för den politiska organisationen, inkluderat de redaktionella ändringar som gjorts sedan sammanträdet 4 mars 2022. 

 • I direktivet för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 framgår att översynen bland annat ska leda till förslag på arbetsformer där teknik används för att underlätta det politiska arbetet. 

  I beslutsunderlaget återfinns dokumentet Digitala verktyg till stöd för förtroendevalda. 

  Bilagor

 • Under bredningens sammanträde den 2 november 2021, § 20, informerade sekretariatet om den gemensamma nämnden för samverkan, inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner. 

  Ledamöterna i beredningen diskuterade nämndens syfte och behov, och konstaterade att om nämnden ska vara en del av den nya politiska organisationen bör nämnden fylla ett tydligt behov. Med anledning av att nämnden bygger på en samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner, kan Region Jämtland Härjedalen inte på eget initiativ fatta beslut om att lägga ned nämnden. Mot den bakgrunden måste frågan om den gemensamma nämndens fortsatta arbete också ställas till berörda kommuner. Beredningen fattade vid sitt sammanträde den 2 november beslut om att frågan om den gemensamma nämnden skulle diskuteras vidare. 

  Mot bakgrund av att det inte ingår i beredningens uppdrag att utreda den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner bör frågan fortsatt bevakas i andra forum. 

   

 • Diskussionsärende

 • Diskussionsärende

 • Frågan om en ökad dialog med medborgare och andra grupper behandlas dels i demokratistrategin, dels i den av Region Jämtland Härjedalen antagna handlingsplanen för stärkt demokrati. En revidering av demokratistrategin planeras under nästkommande mandatperiod och handlingsplanen planeras att revideras inför år 2023, något som ligger till grund för att frågan fortsatt ska hanteras under nästa mandatperiod. 
   

 • Av 5 kap. 27 § kommunallagen (2017:725) (KL) framgår det att en av nämndernas huvuduppgifter är att bereda ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Om en fullmäktigeberedning ensam har svarat för beredningen av ett ärende, ska därför alltid någon nämnd vars verksamhetsområde berörs ges tillfälle att yttra sig.

  Mot bakgrund av 5 kap. 27 § KL resonerar beredningens ledamöter om huruvida bestämmelsen har beaktats under den särskilda beredningens arbete. Den särskilda beredningens uppdrag avser bland annat att utarbeta förslag till ny politisk organisation för mandatperioden 2023-2026. Beredningens ledamöter framför att de i arbetet delat med sig av sina tidigare erfarenheter och aktuella uppfattningar som ledamöter, ersättare och politiska sekreterare i nämnder, styrelse och fullmäktige i nuvarande politisk organisation. Således finner beredningens ledamöter att den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen tagit ställning till 5 kap. 27 § KL i sitt arbete. 

  Enligt 5 kap. 28 KL ska styrelsen alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. 

  Beredningens ledamöter konstaterar att styrelsen kommer ges möjlighet att yttra sig över samtliga förslag den särskilda beredningen utarbetat i och med att ärendet, i enlighet med ärendehanteringsprocessen, passerar styrelsen innan dess att ärendet inges till fullmäktige. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.