Möte 2018-01-30

Regionala utvecklingsnämnden
09:00 - 15:00 Musslan, Östersunds sjukhus
  • § 3

    Enligt reglemente för regionala utvecklingsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

  • § 11

    I diskussioner som förts mellan Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland angående möjligheterna att skapa ett ekonomiskt instrument för Mellersta Norrland har det framkommit att regionerna gemensamt bör tillskriva European Investment Fund (Europeiska investeringsfonden) om hjälp för att tillskapa detta instrument.

    Ett förslag till skrivelse har tagits fram.