Möte 2018-02-20

Regionala utvecklingsnämnden
09:30 - 15:00 Musslan, Östersunds sjukhus
 •   1 Ladda ner alla filer under punkten
 •   2
 •   3

  Enligt reglemente för regionala utvecklingsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

 •   4

  • Almi

 •   5

  • Läget i organisationen
  • Samverkansavtal med kommunerna
  • Länstrafiken
  • VM-projektet

 •   6
 •   7

  • Energikontoret

 •   8 Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut.

  Förvaltningens mål utgår från Regionala utvecklingsstrategin (RUS), Regionfullmäktiges strategiska målområden och Regionala utvecklingsnämndens övergripande prioriteringar och framgångsfaktorer.

  Graden av måluppfyllnad är hög eller mycket hög med ett par undantag. Inriktning av arbetet enligt Lean-modellen har inte utvecklats under året och minskning av koldioxidutsläppen från tjänsteresor bedöms inte ha minskat (exakta siffror redovisas senare i regionens miljöbokslut). För produktionsmålen konstateras att såväl Estrad Norr som Birka folkhögskola och når eller överträffar målen. Bäckedal har haft ett lägre söktryck, men ändå nått 92% av målet för deltagarveckor. Övriga verksamheter är av den art att numeriska produktionsmått inte är tillämpliga.

  Det ekonomiska resultatet för 2017 uppgår till ett överskott om 1 263 tkr. De största posterna utgörs av allmänt stor återhållsamhet och budgetdiciplin, samt tidig anpassning för finansiering av 2018 års inprioriteringar. En växande projektvolym finansierar ökad andel av fasta kostnader. Nettokostnadsökningen från 2016 uppgår till 2,0%. Länstrafikens kapitalteckningsgaranti har belastat resultatet med 8000 tkr.

  Antalet arbetade timmar ökar motsvarande sju heltidstjänster jämfört med 2016. Det gäller kortare anställningar till största delen finansierade av externa projektmedel. Sjukfrånvaron uppgår totalt till 2% av tillgänglig arbetstid.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Peak Region AB har inkommit med ansökan om 1 800 000 kronor i medfinansiering till Interreg-projektet ”Snörik – Snöforskning och innovation över riksgränsen”. Projekttiden sträcker sig över tre år med start januari 2018.

  I regionen finns en stark tradition av vinteridrott. Genom strategiska satsningar står Jämtland Härjedalen idag ofta som värd för stora och internationella skidtävlingar och turismnäringen kring de alpina anläggningarna har vuxit sig stark. Det är därmed även många aktörer, såväl ägare av spår och backar som upplevelseföretag med snöfokus, som är beroende av god snötillgång och kunskap om snö som material. Klimatförändringarna driver på behovet av ett aktivt arbete för att säkerställa att det finns snö och att snön håller den kvalitet som krävs. Ett kluster av aktörer specialiserade på tillverkning, lagring och distribution av snö har börjat utvecklas genom tidigare satsningar. Mittuniversitetet och NTNU har forskningsinriktningar som kan bidra till kunskapsutveckling inom området. En förstudie som Peak Region AB genomförde med finansiering genom Interreg påvisar potentialen att aktörer i regionen Jämtland-Härjedalen-Tröndelag kan bilda ett starkt sektoriellt innovationssystem med inriktning mot snö som material. Projektet ”Snörik” har innehåller aktiviteter för ny behovsstyrd kunskapsutveckling inom snö till nytta för företag, samt för att samordna, stärka och synliggöra den gränsöverskridande regionens innovationssystem för snösektorn och bilda ett gemensamt nordiskt snöinstitut.

  Projektet bedöms kunna bidra till en för regionen intressant utveckling av gränsöverskridande kluster och innovation med snö som fokus. Projektaktiviteterna skapar ökad samverkan mellan länets företag och akademin inom ett för regionen viktigt område och ökar deltagande företags konkurrenskraft genom att skapa och tillgängliggöra behovsstyrd forskningsbaserad kunskap. Projektet prioriteras utifrån gällande Regional Tillväxtprogram för Jämtlands län, insatsområde Innovation och förnyelse.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Jämtland Härjedalen Turism Ekonomisk Förening har inkommit med ansökan om 3 072 240 kronor i medfinansiering till Interreg-projektet ”Welcome!”. Projektet löper från 1 september 2018 till 31 augusti 2021.

  Projektet ska bidra till ökad lönsamhet året runt för besöksnäringen i regionen genom insatser som stödjer företagens satsningar på internationella gäster. Destinationsbolagen och företag såsom Skistar är delaktiga i projektet som även bygger på att utveckla samarbetet mellan Swedavia och Avinor. På norska sidan är Tröndelag Reiseliv, Visit Trondheim och fylket partners. Jämtland Härjedalen Turism ska proaktivt arbeta gentemot turoperatörer och transportörer i syfte att de ska välja att etablera tjänster i regionen, samt mot media i syfte regionens turismnäring ska få synlighet i relevanta kanaler. Arbetssättet inkluderar visningsbesök för hos regionala företag.

  Projektet verkar på branschnivå har ett tydligt fokus på att öka antal utländska turister till länets destinationer, samt bidra till året-runt-turism. Det finns ett gränsöverskridande samarbetet med Norge som stärker satsningen. Aktiviteter riktas även direkt till företag i syfte att öka exportmognaden. Sammantaget ligger projektets innehåll väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Projektet prioriteras utifrån gällande Regional Tillväxtprogram för Jämtlands län, insatsområde Innovation och förnyelse.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Region Jämtland Härjedalen beslutade den 24 januari att inom område Näringsliv avsätta resurser till att undersöka möjligheterna för att rigga ett ramprojekt mot TO4. Område Näringsliv har för avsikt att lämna in en ansökan om ett ramprogram inom det regionala strukturfondsprogrammet för mellersta Norrland, insatsområde ”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”. Syftet med ansökan är att stödja möjligheterna för företag att utvecklas miljömässigt och därigenom förbättra sin lönsamhet.

  Preliminärt planeras den totala omslutningen i ramprogrammet uppgå till ca 50 miljoner kronor, varav Region Jämtland Härjedalens del (50 procent av den totala omslutningen) föreslås avsättas ur de regionala tillväxtmedlen. Exakt summa preciseras i den ansökan som ska skickas till Tillväxtverket senast den 15 mars 2018. Då ansökan ännu inte är färdigställd föreslås att arbetsutskottet vid dess sammanträde den 13 mars beslutar om ansökan.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13

  I samtal förda med Almi Företagspartner AB, moderbolag för Almi Företagspartner Mitt AB, har det framkommit att moderbolaget önskar att Region Jämtland Härjedalen uttalar sitt godkännande av den nya föreslagna bolagsordningen.

  Justeringar som gjorts i föreslagen ny bolagsordning är bl.a. att antalet ledamöter i styrelsen justeras till minst fyra ledamöter och högst nio ledamöter (tidigare 3-12 ledamöter), och att kallelse till årsstämman skall ske tidigast sex veckor innan och senast fyra veckor innan årsstämman (tidigare 4-2 veckor innan). I den nya bolagsordningen framgår också att val av valberedning skall ske på bolagsstämman (tidigare var det moderbolaget som kallade till valberedning).

  Den nya bolagsordningen ska godkännas av respektive ägare, och därefter fastställas på bolagets ordinarie årsstämma i april 2018.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   14

  Peak Region AB har kallat till årsstämma den 1 mars 2018. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till ärenden på stämmans dagordning.

  Region Jämtland Härjedalens ombud för Peak Region AB är Anders Frimert, och ombudsersättare är Eva Hellstrand.

  Bilagd kallelsen finns årsbokslut för verksamhetsåret 2017, dock ej reviderat av revisor. I räkenskaperna framgår att omsättning uppgått till 15 417 tkr, rörelsekostnaderna inkl. fin. poster 15 408 tkr samt årets skatt 13,4 tkr, vilket ger ett resultat om – 4,9 tkr.

  Bilagd kallelsen finns även ett förslag till ny bolagsordning. I förslaget har bland annat de paragrafer som reglerar ägarnas inflytande och insyn (§ 10) och allmänhetens insyn (§ 11) tagits bort.

  Region Jämtland Härjedalen beslutade den 14 februari 2018 att sälja hälften av sina aktier i bolaget Peak Region AB till MIUN Bridges AB. Beslutet gäller under förutsättning att ett nytt aktieägaravtal tas fram där följande finns reglerat:

   

  1. Ägarnas och allmänhetens insyn
   Parterna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
   Bolaget ska låta allmänheten ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
  2. Styrelsens sammansättning
   Till styrelsen ska minst en gemensam ledamot utses som representerar Krokoms kommun, Åre kommun, Östersunds kommun eller Region Jämtland Härjedalen.


  Med anledning av de förändrade ägarförhållandena föreslås att nu gällande bolagsordning fortsatt ska gälla fram tills dess att ett nytt aktieägaravtal tagits fram.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15

  Region Jämtland Härjedalen har beretts tillfälle att lämna yttrande över förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar. Regeringen föreslår att 350 miljoner kronor per år avsätts 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Målgruppen är ungdomar som resp år lämnar årskurserna 6-9 i grundskolan eller motsvarande eller åk 1 och 2 i gymnasieskolan.

  Bidraget kan sökas av den Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Det ordinarie trafikutbudet ska utgöra grund för trafikutbudet. Trafikverket ska administrera bidragen och kontrollera att de används på avsett sätt och följa upp dem.

  I Region Jämtland och Härjedalen köper för närvarande sju av länets kommuner ungdomskort till alla ungdomar 6-19 år folkbokförda i kommunen. För Strömsunds kommun, som köper elevkort till de ungdomar som reser i allmän kollektivtrafik, blir detta ett erbjudande att komplettera elevkorten med fria resor under sommarlovet.

  För de kommuner som redan har ungdomskort blir detta ett välkommet ekonomiskt stöd.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   16

  Elbussar introduceras under 2018 i tätortstrafiken i Östersund. Elbussar är den del i det omställningsarbete som pågår för att minska oljeberoendet och växthusgasutsläppen.

  Målsättningen för intressentavtal för demonstrationsprojektet är att visa hur elektrifierad busstrafik kan ersätta dagens stadsbussar med förbränningsmotorer och att motsvarande passagerarkapacitet uppnås utan utsläpp av lokala emissioner och med en tystare trafik.

  För styrning och koordination av projektet skapas en arbetsgrupp som består av representanter från respektive part. Varje Part utser en huvudsaklig kontaktperson.

  Intressentavtalet beskriver ansvar och organisation mellan parterna. Parterna har uttalade roller och ansvar. Avtalet reglerar främst frågor om information.

  Detta samarbetsavtal gäller från undertecknandet tills 2021-06-12.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   17

  Länstrafiken i Jämtlands län AB är det bolag som verkställer den allmänna och särskilda kollektivtrafiken med buss och bil som Region Jämtland Härjedalen, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, har ansvar för. Bolaget är helägt av Region Jämtland Härjedalen.

  Region Jämtland Härjedalen bedriver ett projekt "Jämställd regional tillväxt".

  Projektet ska bidra till en jämställd regional tillväxt där kvinnor och män har samma makt och förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på hållbar tillväxt. Ett delmål är att skapa en rutin för uppföljning av delägda bolag och medlemsföreningars arbete med jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv.

  Bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal har reviderats. Krav på att utveckla sitt arbete och verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv ställs.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   18

  Lennart Ledin och Mats El Kott, båda (L), har föreslagit att Region Jämtland Härjedalen ansöker hos regeringen om att under en period av tre år få bedriva försök med en begränsad gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker enligt den modell som skissas i motionen och att försöket löpande utvärderas för att ge underlag för ett beslut om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker framdeles permanent ska kunna tillåtas.

  Försäljningen av alkoholdrycker till konsument i Sverige regeras i alkohollagen (2010:1622). Försäljning spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till konsument benämns detaljhandel eller, om det sker för förtäring på stället, servering.

  Enligt den lagen är detaljhandel med alkohol förbehållet ett särskilt för ändamålet bildat aktiebolag (detaljhandelsbolaget) som ska ägas av staten (Systembolaget). För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Alkohollagen medger inte att regeringen får fatta beslut om undantag från lagen.

  Något ansökningsförfarande om försöksverksamhet med gårdsförsäljning finns inte utan förslaget innebär i praktiken en begäran hos regeringen om en ändring i alkohollagstiftningen.

  Enligt kommunallagen får en region själv ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till regionens område eller deras medlemmar. Regionen får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om. Regionen får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.

  Motionens förslag innebär att regeringen måste föreslå en lagändring för att den tänkta försöksverksamheten ska kunna medges. Lagstiftning är en fråga för regering och riksdag och faller således utanför regionens kompetens.

  Såsom förslaget är utformat, att Region Jämtland Härjedalen ansöker hos regeringen om att under en period av tre år få bedriva försök med en begränsad gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, förutsätter såsom förslaget är formulerat att Region Jämtland Härjedalen är den som bedriver tillverkningen och därmed ska få tillåtelse att själv få sälja den egna produktionen till allmänheten. Tillverkning av alkohol faller utan för den allmänna kompetensen för regionen och även utanför kompetensen att bedriva näringsverksamhet.

  Om Region Jämtland Härjedalen ska, för lokala producenter av alkohols räkning, ansöka om försöksverksamhet med gårdsförsäljning, vilket kanske är andemeningen i motionen, innebär förslaget att regionen utför en tjänst åt producenterna. Att leverera en sådan tjänst faller också utanför regionens kompetens.

  Med hänsyn till det anförda finns det inte lagliga förutsättningar att anta motionen utan den bör avslås.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   19

  • Åre business forum - Åre 11-13 april

 •   20

  Beslut fattade av ordförande/vice ordförande/2:e vice ordförande

  • Elise Ryder Wikén (M) beviljas deltagande på Rådslag partnerskapet Atlantbanan, Bollnäs den 31 januari 2018
  • Thomas Gutke (M) beviljas deltagande på Europaforum Norra Sverige 2018, Sollefteå den 21-22 februari 2018
  • Elise Ryder Wikén (M) beviljas deltagande på Europaforum Norra Sverige 2018, Sollefteå den 21-22 februari 2018
  • Elise Ryder Wikén (M) beviljas deltagande på möte Norrtåg AB, Östersund den 5 december 2017
  • Elise Ryder Wikén (M) beviljas deltagande på Presidiekonferens (4-läns möte), Luleå 12-13 mars 2018


  Beslut fattade av utskotten

  • AU § 7/2018 Ny utbildning på Birka Folkhögskola (RUN/748/2018)
  • AU § 11/2018 Organisationsbidrag till Övriga organisationer 2018 (RUN/471/2018)

   

  Beslut fattade av förvaltningschef/vidaredelegerat från förvaltningschef

  • Ansökan om företagsstöd – Attacus Betonghus AB (RUN/56/2017)
  • Ansökan om företagsstöd – Åre Ljusfabrik AB (RUN/369/2017)
  • Ansökan om företagsstöd – Kockgården Dryck AB (RUN/547/2017)
  • Ansökan om företagsstöd – Orsholms Brygghus AB (RUN/342/2017)
  • Transnationell komponent Tillväxtverket (RUN/74/2018)
  • Undersöka möjligheter till Interregprojekt Pilgrimsleden 4.0 (RUN/58/2018)
  • Bidrag till Ungdomsorganisationer 2018 (RUN/465/2017)
  • Bidrag till Politiska ungdomsorganisationer 2018 (RUN/466/2017)
  • Beslut om bidrag Nykterhetsorganisationer 2018 (RUN/468/2017)
  • Beslut om bidrag Pensionärsorganisationer 2018 (RUN/469/2017)
  • Beslut om bidrag Handikapporganisationer 2018 (RUN/470/2017)
  • Ramprogram med fokus på TO4 (RUN/73/2018)
  • Ansökan om medfinansiering till projektet ”Ökad attraktivitet och tillgänglighet av Storsjön” (förstudie) (RUN/38/2018)
  • Ansökan om företagsstöd – Ergostone (RUN/679/2017)
  • Ansökan om medfinansiering till projektet ”Grafen applikationscentrum Mitt” (förstudie) (RUN/45/2018)
  • Ansökan om medfinansiering till projektet ”Mînneme” (förstudie) (RUN/664/2017)
  • Ansökan om företagsstöd – Vericate AB (RUN/300/2017)
  • Avtal Utvärdering RTP (RUN/272/2017)
  • Bidrag till Övriga organisationer 2018 (RUN/471/2017)
  • Beslut om färdtjänst/riksfärdtjänst 2017-12-01 – 2017-12-31 (RUN/3/2017)
  • Beslut om anställningar 2018-01-11 – 2018-02-14 (RUN/32/2018)

 •   21

  • Meddelande från AB Transitio om aktiers övergång (Landstinget Dalarna) (RUN/539/2017)
  • Beslut från Kulturrådet: Fördelning av vissa statsbidrag för förstärkning av scenkonsten år 2018 (RUN/98/2018)
  • Beslut från Östersunds kommun: Ansvar för kollektivtrafik avseende stadsbussarna (RUN/52/2018)
  • Rapport: Mittstråket version 1.0 - Analys av stationslägen och trafikering längs Mittstråket (RUN/105/2018)
  • Rapport: Uppföljning - Integration 2017 (RUN/9/2015)
  • Kallelse till Peak Region AB årsstämma 2018 (RUN/90/2018)
  • Kallelse till AB Transitio årsstämma 2018 (RUN/99/2018)
  • Protokoll: Regionens samverkansråd 2018-02-05
  • Protokoll: Utskottet för infrastruktur 2018-02-02
  • Protokoll: Arbetsutskottet 2018-02-06