• I samband med regionstyrelsens uppföljning av ramavtal och avtalstrohet på sammanträdet den 3 maj 2017, § 91, fick regiondirektören i uppdrag att undersöka hur Region Jämtland Härjedalen i större utsträckning skulle kunna upphandla begagnade inventarier.

    En utredning har genomförts om möjligheten och lämpligheten att upphandla begagnade inventarier. I utredningen konstateras att möjligheten att köpa in begagnade möbler kan finnas på arbetsplatser som inte förändras över tid och där behov av standardiserade arbetsplatser inte finns. Frågan kvarstår dock om vilket skick möblerna är i och vilka resurser som tillhandahåller montering, service och avvikelsehantering. För begagnade medicintekniska utrustningar gäller att det är den som säljer utrustningen som tar på sig ”tillverkaransvaret” som normalt ligger på utrustningens leverantör/återförsäljare. Den svenske återförsäljaren har inga krav/ansvar på sig att hantera dessa frågor. Däremot är det. när det är lämpligt, möjligt att köpa begagnad utrustning från leverantör, vilket redan förekommer idag.

    Region Jämtland Härjedalen är också som offentlig verksamhet skyldig att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Upphandling ska genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk och med iakttagande av landstingets politiska beslut, inriktningsdokument och policys. Det innebär att det är befintliga avtal som i första hand ska följas.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.