•   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

   

 • Regionstyrelsen har tre utskott; utskottet för hälso- och sjukvård, utskottet för ekonomi och utskottet för personal. Utskottens uppgifter reglereras i regionstyrelsens reglemente. Förutom allmänna uppgifter finns också en beskrivning om vilka särskilda områden varje utskott ska arbeta med. Utskottens arbete följs upp regelbundet av styrelsen under året. Dessutom görs en sammantagen uppföljning av utskottens arbete efter årets slut. En rapport om arbetet i utskottet för ekonomi under 2017 har därför upprättats.

  Utskottet för ekonomi beslutade om en årsplanering på sitt möte den 20 januari 2017, § 7. Årsplaneringen utgick från regionstyrelsens reglemente och de uppdrag som regionstyrelsen har pekat ut för utskottet att arbeta med. Regionstyrelsens uppdrag till utskotten utgår från framgångsfaktorerna i regionstyrelsens verksamhetsplan. Syftet med det är bland annat att utskotten ska fördjupa sig inom de områdena och därmed bidra till att de övergripande målen ska uppfyllas. Utskottet för ekonomi hade för 2017 också pekat ut tre egna fokusområden; Ekonomi, Frågor om upphandling och Fastighetsutvecklingsplan.

  Sammantaget visar uppföljningen att utskottet har följt sin årsplanering. Sammanträdena har under året präglats mycket av Region Jämtland Härjedalens svåra ekonomiska situation och de utmaningar regionen står inför. Utskottet har under året väckt ärenden till regionstyrelsen samt gett uppdrag om åtgärder till tjänstemän, exempelvis vad gäller arbetet med resultatförbättrande åtgärder. Som en del i utskottets fördjupningsarbete genomfördes också ett längre pass om omvärldsbevakning. Utskottet har också haft möjlighet att komma med synpunkter till verksamhetsplaner. Utifrån utskottets övriga uppdrag kopplat till reglementet har utskottet inte arbetat specifikt med frågor om värdegrund och jämställdhet- och jämlikhetsfrågor. Dessa frågor har dock beaktats i exempelvis utskottets arbete med upphandling.

   

  Bilagor

 • Ett förslag till årsplanering för regionstyrelsens utskott för ekonomi 2018 har upprättats. Som utgångspunkt för årsplaneringen har varit övergripande mål, uppdrag från regionstyrelsen, uppdrag i enlighet med regionstyrelsens reglemente samt egna utpekade fokusområden. I årsplaneringen finns också en sammanträdesplanering som löpande under året kommer att uppdateras.

  Regionstyrelsen kommer den 22–23 januari 2018 att besluta om uppdrag för utskotten utifrån framgångsfaktorerna i styrelsens verksamhetsplan. Utifrån preliminärt beslut om uppdrag har utskottet valt att för 2018 fokusera sitt arbete på tre områden; Region Jämtland Härjedalens ekonomi, Fastighetsutvecklingsplan och Frågor om upphandling. Fördjupningen inom de tre områdena kommer bland annat att ske genom återkommande rapporter och uppföljningar, fördjupande redovisningar och dialoger med verksamhetsföreträdare.

  Årsplaneringen kan komma att behöva justeras utifrån regionstyrelsens slutliga beslut om uppdrag.

  Bilagor

 • Utskottet för ekonomi beslutade den 22 maj 2017, § 36, om sammanträdestider för 2018. Det har nu blivit känt att det den 8 februari är landstingsledningsseminarium. Det finns också förslag om ändrat arbetssätt för verksamhetsplaneringen inför 2019 inom Region Jämtland Härjedalen vilket innebär att det inte längre är nödvändigt med en heldag för utskottet i mars. Sammanträdesplanen för 2018 föreslås därför ska revideras.

 •   11

  Övriga frågor

 • Regionstyrelsen har tre utskott; utskottet för hälso- och sjukvård, utskottet för ekonomi och utskottet för personal. Utskottens uppgifter reglereras i regionstyrelsens reglemente. Förutom allmänna uppgifter finns också en beskrivning om vilka särskilda områden varje utskott ska arbeta med. Utskottens arbete följs upp regelbundet av styrelsen under året. Dessutom görs en sammantagen uppföljning av utskottens arbete efter årets slut. En rapport om arbetet i utskottet för ekonomi under 2017 har därför upprättats.

  Utskottet för ekonomi beslutade om en årsplanering på sitt möte den 20 januari 2017, § 7. Årsplaneringen utgick från regionstyrelsens reglemente och de uppdrag som regionstyrelsen har pekat ut för utskottet att arbeta med. Regionstyrelsens uppdrag till utskotten utgår från framgångsfaktorerna i regionstyrelsens verksamhetsplan. Syftet med det är bland annat att utskotten ska fördjupa sig inom de områdena och därmed bidra till att de övergripande målen ska uppfyllas. Utskottet för ekonomi hade för 2017 också pekat ut tre egna fokusområden; Ekonomi, Frågor om upphandling och Fastighetsutvecklingsplan.

  Sammantaget visar uppföljningen att utskottet har följt sin årsplanering. Sammanträdena har under året präglats mycket av Region Jämtland Härjedalens svåra ekonomiska situation och de utmaningar regionen står inför. Utskottet har under året väckt ärenden till regionstyrelsen samt gett uppdrag om åtgärder till tjänstemän, exempelvis vad gäller arbetet med resultatförbättrande åtgärder. Som en del i utskottets fördjupningsarbete genomfördes också ett längre pass om omvärldsbevakning. Utskottet har också haft möjlighet att komma med synpunkter till verksamhetsplaner. Utifrån utskottets övriga uppdrag kopplat till reglementet har utskottet inte arbetat specifikt med frågor om värdegrund och jämställdhet- och jämlikhetsfrågor. Dessa frågor har dock beaktats i exempelvis utskottets arbete med upphandling.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.