•   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Landstingsfullmäktige beslutade den 21-22 april 2009, § 84, att ge beredningen för demokrati och folkhälsa i uppdrag att återuppta utredning av framtida sjukhus vad gäller placering på befintligt eller andra möjliga markområden (Etapp 1). Uppdraget återredovisades för Landstingsfullmäktige 2013-04-16—17 § 84. Då konstaterades att ”Den framtida sjukvården behöver ungefär samma lokalyta som vi har idag det vill säga ca 100 000m². Dagens lokaler är mycket trånga och inte effektiva på många ställen och i en nyproduktion med effektiva lokaler så får vi räkna med att ungefär samma yta behövs. Utvecklas dagens byggnader får vi förmodligen räkna med en något större yta då befintliga lokaler inte kan nyttjas lika effektivt som ytor i en nyproduktion skulle kunna göra. Kostnad för en nyetablering utanför centrala staden är ca 5 miljarder varav 4,5 miljarder i nyproduktionskostnad och 0,5 miljard i bokfört värde. Kostnad för en utveckling av befintligt bestånd ca 2 miljarder”. Landstingsfullmäktige beslutade då att

  1. Befintligt sjukhus utvecklas på befintlig tomt för att möta vårdens krav på ändamålsenliga lokaler i ett 50-årsperspektiv det vill säga överskådlig tid.

  2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att hos Östersunds kommun ansöka om att nuvarande detaljplan för Östersunds sjukhus revideras så att föreslagen utveckling möjliggörs.

  På grund av landstingets/regionens svåra ekonomiska läge har efter detta beslut inga följdbeslut fattats angående sjukhusets utveckling mer än de objekt som finns i respektive års regionplan/finansplan. Nu finns utvecklade underlag på hur etappindelningen skulle kunna se ut för att utveckla och uppnå ett förnyat sjukhus. Regionstyrelsen fick den 21 februari 2017 information om detta arbete. Utskottet för ekonomi godkände samma dag § 11, ett arbetssätt gällande fastighetsutvecklingsplanen som innebär:

  • Inriktningsbeslut om fastighetsutvecklingsplan som beskriver etapper, turordning, fristående etapper och bedömd total investering tas under 2017 med beaktande av primärvårdens stärkta roll och digitaliseringen.
  • Fördjupade analyser och konsekvensbeskrivningar under våren – hösten 2017
  • Beslut om fastighetsutvecklingsplan tas jan-febr 2018
  • Varje Regionplan och Finansplan innehåller därefter enskilda beslut om takten i realiseringen av fastighetsutvecklingsplanen

  Regionplan och Finansplan 2019-2021 blir då första möjliga tillfälle för beslut om realisering av del av fastighetsutvecklingsplanen

   Den 18-20 april 2017 besökte Europeiska Investeringsbanken Region Jämtland Härjedalen. Vid detta möte presenterades regionens fastighetsutvecklingsplaner som ett av de ärenden som EIB skulle kunna ge råd och finansiering kring. I slutet av 2017 har ytterligare kontakter skett kring detta. Inga konkreta finansieringssamtal har dock skett ännu.

  Fastighetsutvecklingsplanen är nu klar att antas som övergripande inriktningsdokument. Den innehåller framförallt plan för Östersunds sjukhus, men också en beskrivning av övriga fastigheter och lokaler i hela Jämtland Härjedalen, ägda och hyrda av Region Jämtland Härjedalen.

  Vid mötet med utskottet för ekonomi den 16 mars, § 24, genomfördes en hearing tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektör, regionstabschef och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens områdeschefer om fastighetsutvecklingsplanen. Deltagarna fick lämna synpunkter på om de ansåg att förslaget till fastighetsutvecklingsplan på ett tillräckligt bra sätt beskrev vårdverksamheternas behov. Varje områdeschef fick lämna synpunkter på utarbetat förslag. Utskottet summerade inkomna synpunkter och förslaget har sedan omarbetats utifrån inkomna synpunkter.

  Bilagor

 • På sammanträdet med utskottet för ekonomi den 20 april 2018, § 30, informerades utskottet om pågående arbete med planeringsförutsättningar 2019–2020. Förutom utskottets ledamöter hade också presidier i regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder, gruppledare och politiska sekreterare bjudits in till mötet. Deltagarna fick lämna synpunkter på vilken fakta de tyckte behövs inför den allmänpolitiska debatten i juni och vilken fakta som behöver tas fram inför höstens arbete med Finansplan och Regionplan.

  Under våren har ett dokument med planeringsförutsättningar 2019–2020 utarbetats. Det innehåller en sammanfattning om Agenda 2030 och Läget i Länet, NORA jämförelser, GAP-analyser, Kompetensförsörjning, analys utifrån nationella riktlinjer och satsningar och fakta om nuvarande verksamheter. Under våren har också arbete pågått med faktadelen till finansplanen 2019–2021 som innehåller ekonomiska ingångsvärden. Faktadelen ska senare ingå i den fullständiga finansplanen som fastställs i regionfullmäktige i november 2018. Förutom att vara ett underlag i verksamhetsplaneringen ska Planeringsförutsättningar 2019-2020 och finansplanens faktadel vara underlag till den allmänpolitiska debatten i regionfullmäktige i juni.

  Inför mötet med utskottet för ekonomi den 14 maj 2018 har dokumentet med faktadelen inför finansplanen bearbetats utifrån inkomna synpunkter sedan mötet i april. Dokumentet ska efter diskussionen i utskottet färdigställas och lämnas över för beslut till regionstyrelsens sammanträde den 28–29 maj.

 • På utskottet för ekonomis sammanträde den 20 april genomfördes en information om pågående arbete med planeringsförutsättningar 2019–2020. Förutom utskottets ledamöter hade också presidier i regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder, gruppledare och politiska sekreterare bjudits in till diskussionerna. Deltagarna fick lämna synpunkter på vilken faktadeltagarna tycker saknas och som behövs inför den allmänpolitiska debatten i juni och vilken fakta som behöver tas fram inför höstens arbete med Finansplan och Regionplan.

  Planeringsförutsättningar 2019–2020 har utarbetats under våren. Underlaget innehåller en sammanfattning om Agenda 2030 och Läget i Länet, NORA jämförelser, GAP-analyser, Kompetensförsörjning, analys utifrån nationella riktlinjer och satsningar och fakta om nuvarande verksamheter. Under våren har också arbete pågått med faktadelen till finansplanen 2019–2021 som innehåller ekonomiska ingångsvärden. Faktadelen ska senare ingå i den fullständiga finansplanen som fastställs i regionfullmäktige i november 2018. Förutom att vara ett underlag i verksamhetsplaneringen ska Planeringsförutsättningar 2019–2020 och finansplanens faktadel vara underlag till den allmänpolitiska debatten i regionfullmäktige i juni.

  Inför utskottet för ekonomis möte den 14 maj har planeringsförutsättningarna bearbetats ytterligare utifrån inkomna synpunkter. Dokumentet ska nu återigen diskuteras och sedan färdigställas inför regionstyrelsens sammanträde den 28–29 maj.

 •   13

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.