•   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Avtalsbevakning och aktuella upphandlingar

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Regionstyrelsen beslutade den 23 januari 2018, § 8, om vilka uppdrag regionstyrelsens utskott skulle arbeta med under året. Uppdragen utgick från framgångsfaktorerna i regionstyrelsens verksamhetsplan. Syftet var att utskotten skulle fördjupa sig mer inom de olika målområdena och även driva på arbetet för att målen skulle uppnås. Utskottet för ekonomi har även beslutat om en egen årsplanering med en aktivitetslista för sitt arbete.

  Utskotten har löpande redovisat om sitt arbete under året och varje utskott gör nu en slutredovisning inför sina sista möten för mandatperioden. I upprättad rapport om arbetet i utskottet för ekonomi finns en beskrivning om hur utskottet för ekonomi har arbetat utifrån de uppdrag utskottet fått av regionstyrelsen samt hur utskottet i övrigt har fullgjort sina uppdrag utifrån sin egen årsplanering.

  Sammantaget visar rapporten att utskottet varit en del av regionens styrning och arbetat med fördjupning och framtidsbevakning utifrån det uppdrag utskottet fått från regionstyrelsen. Utskottet har också vid flera tillfällen initierat gemensam dialog och samverkan i centrala frågor. Rapporten innehåller också ett avsnitt med utskottets medskick till regionstyrelsen inför kommande mandatperiod. Utskottet anser att det finns ett fortsatt behov av fördjupning inom utskottets områden ekonomi, upphandling och fastighet. Eftersom frågor om hälso- och sjukvård lyfts över från regionstyrelsen till en ny nämnd anser utskottet att det borde skapa utrymme för att på regionstyrelsens sammanträden lägga mer tid på det fördjupningsarbete liknande det som genomförts i utskottet.

  Bilagor

 •   9

  Övriga frågor och avslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.