•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Uppföljning genomlysning område kirurgi, ögon, öron

 • Enligt reglemente för Regionstyrelsen ska styrelsen ha tre utskott, utskottet för ekonomi, utskottet för personal och utskottet för hälso- och sjukvård. Enligt reglementet sammanträder utskotten på tid som utskottet bestämmer. Utskottet för hälso- och sjukvård ska varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Ett förslag till sammanträdesplan för 2018 har upprättats.

 •   6

  Skolelevers hälso och levnadsvanor. länsrapport läsår 2015-2016 - hälsosamtalet i skolan

 •   7

  Medicinskt färdigbehandlande och utskrivningsklara patienter

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.