•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Uppföljning av arbetet med samordnad individuell plan (SIP)

 •   4

  Uppföljning av suicidpreventiva arbetet

 •   5

  Frågor om våldsutsatthet inom vården

 • Regionstyrelsen har tre utskott; utskottet för hälso- och sjukvård, utskottet för ekonomi och utskottet för personal. Utskottens uppgifter reglereras i regionstyrelsens reglemente. Till utskottens allmänna uppgifter ingår bland annat att arbeta med fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden. Det bland annat i syfte att bidra till en ökad måluppfyllelse.
  Regionstyrelsen beslutade den 23 januari 2018, § 58, om vilka framgångsfaktorer i regionstyrelsens verksamhetsplan för 2018 som respektive utskott skulle arbeta närmare med under året. Utskottet för hälso- och sjukvård har också upprättat en egen årsplanering. Utskottets arbete återredovisas löpande till regionstyrelsen och efter årets slut görs också en slutrapport. Syftet med rapporten är att beskriva hur utskottet har arbetat utifrån de uppdrag som utskottet fått samt hur utskottet i övrigt har fullgjort sitt uppdrag. Sammantaget visar uppföljningen att utskottet i stort följt sin årsplanering och att arbetet utgått från de uppdrag som erhållits från regionstyrelsen. Utskottets fördjupningsarbete har handlat mycket om fördjupande redovisningar och dialoger med sakkunniga inom hälso- och sjukvården.
  Rapport om uppföljning av utskottets arbete bifogas.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.