Möte 2017-09-15

Utskottet för infrastruktur
08:30 - 16:00 Östersunds sjukhus, grupprum 1 ingång 6 + studiebesök Östersund
 • § 35

  Enligt reglemente för utskottet för infrastruktur och kommunikationer har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 • § 37

  Vänsterpartiet i Region Jämtland Härjedalen har lämnat en hemställan om att få ta del av kallelser och handlingar inför utskottssammanträden.

  Enligt regionstyrelsens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar och regionala utvecklingsnämndens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar
  ”ska kallelse och preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli behandlade vid sammanträdet, göras tillgängliga för ledamöter och ersättare i god tid (minst 7 dagar) före varje sammanträde. Fullständiga handlingar i de ärenden som satts upp på föredragningslistan ska före sammanträdet göras tillgängliga för varje ledamot och tjänstgörande ersättare samt för regionens revisorer. Handlingarna ska också göras tillgängliga på regionens webbplats.”

  För utskotten gäller samma regler som för regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden (punkt 5.2.6 respektive 5.2.5).

  Handlingar läggs som regel ut på regionens webbplats samtidigt som ledamöterna får tillgång till handlingarna. De är därmed tillgängliga för allmänheten, övriga förtroendevalda och medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen senast en vecka före sammanträdet.

  Region Jämtland Härjedalen har infört ett nytt system, Meetings plus, för att publicera kallelser och protokoll. Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare och finns både på webben och via app. Meetings plus nås enkelt via länk från regionens webbplats.

  Från och med 1 januari 2017 är tanken att handlingar till regionens alla politiska organ ska finnas i Meetings plus. Äldre kallelser, handlingar och protokoll finns kvar på www.regionjh.se som tidigare. På grund av inkörs problem har inte alla utskottshandlingar funnits tillgängligt för allmänheten i Meetings plus utan bara tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare genom inlogg i systemet. Detta är nu åtgärdat och alla instanser ska finnas tillgängliga för allmänheten. Dock kan vissa handlingar som inte är att betrakta som allmänna handlingar, t.ex. arbetsmaterial, och sekretessbelagda handlingar, enbart finnas tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare.

  Regler kring vilka som ska kunna ta del av utskottens handlingar finns som redovisats ovan redan reglerat i regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen. Hemställan från vänsterpartiet bör därför avslås.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 38

  Vänsterpartiet har lämnat en hemställan om att Elin Hoffner, politisk sekreterare för vänsterpartiet, ska få delta som åhörare, utan yttrande och förslagsrätt, på utskottets sammanträden.

  Vänsterpartiet har tidigare lämnat en motion till regionfullmäktige om att de politiska sekreterarna ska få delta i nämndernas och utskottens sammanträden. Motionen avslogs eftersom det enligt regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen är upp till respektive ordförande eller nämnd/utskott att besluta om vem som får delta i sammanträdet.

  Möjligheten för politiska sekreterare att delta i sammanträden bygger på mål RÅ 2003 ref 35 där en politisk sekreterare anses som anställd i kommunen i den betydelse begreppet har i 6 kap. 19§ KL och kan därför medges närvarorätt i nämnd. Syftet med att kunna kalla särskilda sakkunniga är i första hand för att personen ska lämna upplysningar och inte för att informera sig.

  Utskottens föredragningslistor och protokoll finns tillgängliga för alla, både förtroendevalda och allmänhet, på regionens webbplats. De partier som inte finns representerade i utskotten har möjlighet att informera sig om utskottens arbete genom att ta del av kallelser och protokoll.

  Att medge närvarorätt för ett partis politiska sekreterare är inte möjligt då alla partierna bör ha lika rättigheter och möjligheter att delta. Vid utskottsmöten företräds majoritet och opposition av ledamöter och ersättare som kan föra informationen vidare till respektive partigrupp. Utskotten är en del av regionens styrning där samtalen kan föras öppet och resonerande i en mindre grupp. Den möjligheten går förlorad om ytterligare 8 personer ska delta i samtalen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 40

  Region Jämtland Härjedalen är Regional kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att regionen har det politiska och ekonomiska ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken i länet och dess framtida utveckling.

  Verksamheten skatteväxlades 2015. Lagen (2010:1065) om kollektivtrafik möjliggör för kommunerna inom ett län att träffa avtal med regionen om kostnadsansvaret för allmän kollektivtrafik som är av bättre kvalitet, större trafikutbud eller billigare för resenären än vad regionen tillhandahåller.

  Det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten som ska besluta om de åtgärder som en kommun föreslår, även när kommunen erbjuder sig att finansiera det ytterligare åtagandet.

  Sedan 2015 har några tilläggsköp av trafik gjort. Det har föranlett att regler kring tilläggsköp efterfrågats.

 • § 44

  Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har sänt ut en remissversion av kommande regionala trafikförsörjningsprogram. Remissvar ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 15 oktober 2017.

  I bifogat förslag till yttrande framkommer de synpunkter som Region Jämtland Härjedalen vill framföra. Synpunkterna avser den interregionala trafiken på Mittstråket, Hammarstrand-Bispgården-Sundsvall och Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen