• 09:00-09:30 Inledning inkl fika

  09:30-11:00 Beslutsärenden

  11:00-12:00 Informationer:

  -Bredbandsstrategi

  -Digital agenda

  -Bussgods

  -Nationella planen, inbjudan till remissmöte 25/10

  -ÅVS Malung - Hoting

  -Funktionella Mittstråket

  -Sjukresor i egen regi

  -Samverkan Norge - Sverige

  -Logistikdag Norr 1/11 i Luleå - vem deltar

  -SJ

  -Upphandling Buss 2018

  -Budget för område infrastruktur och kommunikationer

   

  13:00-16:00 Studiebesök Östersund

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för utskottet för infrastruktur och kommunikationer har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Vänsterpartiet i Region Jämtland Härjedalen har lämnat en hemställan om att få ta del av kallelser och handlingar inför utskottssammanträden.

  Enligt regionstyrelsens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar och regionala utvecklingsnämndens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar
  ”ska kallelse och preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli behandlade vid sammanträdet, göras tillgängliga för ledamöter och ersättare i god tid (minst 7 dagar) före varje sammanträde. Fullständiga handlingar i de ärenden som satts upp på föredragningslistan ska före sammanträdet göras tillgängliga för varje ledamot och tjänstgörande ersättare samt för regionens revisorer. Handlingarna ska också göras tillgängliga på regionens webbplats.”

  För utskotten gäller samma regler som för regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden (punkt 5.2.6 respektive 5.2.5).

  Handlingar läggs som regel ut på regionens webbplats samtidigt som ledamöterna får tillgång till handlingarna. De är därmed tillgängliga för allmänheten, övriga förtroendevalda och medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen senast en vecka före sammanträdet.

  Region Jämtland Härjedalen har infört ett nytt system, Meetings plus, för att publicera kallelser och protokoll. Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare och finns både på webben och via app. Meetings plus nås enkelt via länk från regionens webbplats.

  Från och med 1 januari 2017 är tanken att handlingar till regionens alla politiska organ ska finnas i Meetings plus. Äldre kallelser, handlingar och protokoll finns kvar på www.regionjh.se som tidigare. På grund av inkörs problem har inte alla utskottshandlingar funnits tillgängligt för allmänheten i Meetings plus utan bara tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare genom inlogg i systemet. Detta är nu åtgärdat och alla instanser ska finnas tillgängliga för allmänheten. Dock kan vissa handlingar som inte är att betrakta som allmänna handlingar, t.ex. arbetsmaterial, och sekretessbelagda handlingar, enbart finnas tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare.

  Regler kring vilka som ska kunna ta del av utskottens handlingar finns som redovisats ovan redan reglerat i regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen. Hemställan från vänsterpartiet bör därför avslås.

  Bilagor

 • Vänsterpartiet har lämnat en hemställan om att Elin Hoffner, politisk sekreterare för vänsterpartiet, ska få delta som åhörare, utan yttrande och förslagsrätt, på utskottets sammanträden.

  Vänsterpartiet har tidigare lämnat en motion till regionfullmäktige om att de politiska sekreterarna ska få delta i nämndernas och utskottens sammanträden. Motionen avslogs eftersom det enligt regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen är upp till respektive ordförande eller nämnd/utskott att besluta om vem som får delta i sammanträdet.

  Möjligheten för politiska sekreterare att delta i sammanträden bygger på mål RÅ 2003 ref 35 där en politisk sekreterare anses som anställd i kommunen i den betydelse begreppet har i 6 kap. 19§ KL och kan därför medges närvarorätt i nämnd. Syftet med att kunna kalla särskilda sakkunniga är i första hand för att personen ska lämna upplysningar och inte för att informera sig.

  Utskottens föredragningslistor och protokoll finns tillgängliga för alla, både förtroendevalda och allmänhet, på regionens webbplats. De partier som inte finns representerade i utskotten har möjlighet att informera sig om utskottens arbete genom att ta del av kallelser och protokoll.

  Att medge närvarorätt för ett partis politiska sekreterare är inte möjligt då alla partierna bör ha lika rättigheter och möjligheter att delta. Vid utskottsmöten företräds majoritet och opposition av ledamöter och ersättare som kan föra informationen vidare till respektive partigrupp. Utskotten är en del av regionens styrning där samtalen kan föras öppet och resonerande i en mindre grupp. Den möjligheten går förlorad om ytterligare 8 personer ska delta i samtalen.

  Bilagor

 • Utskottet för infrastruktur och kommunikationers presidium har i samverkan med samordningskansliet tagit fram förslag till sammanträdesdatum för 2018. Följande datum föreslås: 2017-12-15, 19/1, 23/2, 20/4, 9/5, 21,8, 14/9, 12/10 och 16/11.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen är Regional kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att regionen har det politiska och ekonomiska ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken i länet och dess framtida utveckling.

  Verksamheten skatteväxlades 2015. Lagen (2010:1065) om kollektivtrafik möjliggör för kommunerna inom ett län att träffa avtal med regionen om kostnadsansvaret för allmän kollektivtrafik som är av bättre kvalitet, större trafikutbud eller billigare för resenären än vad regionen tillhandahåller.

  Det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten som ska besluta om de åtgärder som en kommun föreslår, även när kommunen erbjuder sig att finansiera det ytterligare åtagandet.

  Sedan 2015 har några tilläggsköp av trafik gjort. Det har föranlett att regler kring tilläggsköp efterfrågats.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till Länstransportplan för perioden 2018-2029. Planen ska innehålla förslag till åtgärder och investeringar i den statliga transportinfrastrukturen de närmaste 12 åren.

  Förslag till ny Länstransportplan har varit ute på remiss sedan juni 2017. Remissvaren behandlas vid utskottet den 15 september och förslag till ny Länstransportplan skickas för beslut till Regionala utvecklingsnämnden. Regionfullmäktige beslutar därefter om förslaget innan det sänds till regeringen för slutgiltigt beslut våren 2018.

  Utskottet för Infrastruktur och kommunikationer har diskuterat remissvaren framfört synpunkter på vad som ska inarbetas i Länstrafikportplanen. Det slutgiltiga förslaget till ny Länstransportplan 2018-2029 för Jämtlands län lämnas till Regionala utvecklingsnämnden för beslut.

  Sammanställning av remissvaren sänds ut separat.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). Myndighetens uppgift är bland annat att besluta om allmän trafikplikt.

  Fr o m december 2019 ska ett nytt trafikavtal finnas för allmän kollektivtrafik

  på linje 45 Gällivare-Arvidsjaur-Storuman-Östersund och 46 Mora-Sveg-Östersund, Inlandstrafiken. Region Jämtland Härjedalen har trafikansvaret för hela linje 46 Mora-Sveg-Östersund.

  Frågan om trafiken på linje 46 Mora-Sveg-Östersund ska bedrivas med buss eller tåg har diskuterats, delvis p g a Inlandsbanans uttalade ambition att trafiken ska flyttas över till tåg. Det är många faktorer som måste vägas in trafiklösning, parallell busstrafik, viss förändring av hållplatslägen, restider, resandeutveckling, miljö, bussgods och inte minst kostnader. Den nuvarande trafiken är statligt medfinansierad utifrån ansvaret om att upprätthålla en tillgänglighet i hela landet.

  Region Jämtland Härjedalen begär därför att Trafikverkets tar ställning till en sådan förändring och redovisar vilket stöd och vilka villkor som skulle kunna gälla för buss respektive tågtrafik.

  Bilagor

 • Norrtåg AB har ansvar för den regionala tågtrafiken och ägs till 25 % av Region Jämtland Härjedalen. Övriga ägare är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

  Styrdokumenten för Norrtåg AB har under året reviderats. Vid ägarråd 170424 godkändes en reviderad version av konsortialavtal och bolagsordning. Handlingarna har sedan cirkulerat för underskrift.

  För att de ska kunna börja tillämpas ska varje ägare anta dem.

  Bilagor

 • Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har sänt ut en remissversion av kommande regionala trafikförsörjningsprogram. Remissvar ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 15 oktober 2017.

  I bifogat förslag till yttrande framkommer de synpunkter som Region Jämtland Härjedalen vill framföra. Synpunkterna avser den interregionala trafiken på Mittstråket, Hammarstrand-Bispgården-Sundsvall och Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik.

  Bilagor

 • Region Dalarna har tagit fram målbilder för sitt framtida trafikförsörjningsprogram och sänt det på remiss. Region Dalarna vill särskilt att remissvaren bedömer den övergripande målbilden och dess utformning, målbildens långsiktighet och relevans för kollektivtrafikbranschens samverkan ur respektive parts perspektiv, behov och önskningar. Remisstiden sträcker sig till den 30 september 2017.

  I programmet slås fast att kollektivtrafikens främsta uppgift är att knyt samma Dalarna och att skapa förutsättningar för en effektiv arbetspendling, god tillgänglighet till utbildning, vård och serviceinrättningar. Detta görs främst genom att främja trafiken i starka stråk. Synsättet är att den allmänna kollektivtrafiken utgör ett komplement till den kommersiella kollektivtrafiken. Den kommersiella kollektivtrafiken utgörs till stor del av långväga tågtrafik.

  Programmets strategiska ställningstagande är långsiktig hållbarhet och ökad samverkan för ett hela-resan perspektiv.

  I bifogat förslag till yttrande framkommer de synpunkter som Region  Jämtland Härjedalen vill framföra.

  Bilagor

 • Enligt reglemente för utskottet för infrastruktur och kommunikationer har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 • Vänsterpartiet i Region Jämtland Härjedalen har lämnat en hemställan om att få ta del av kallelser och handlingar inför utskottssammanträden.

  Enligt regionstyrelsens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar och regionala utvecklingsnämndens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar
  ”ska kallelse och preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli behandlade vid sammanträdet, göras tillgängliga för ledamöter och ersättare i god tid (minst 7 dagar) före varje sammanträde. Fullständiga handlingar i de ärenden som satts upp på föredragningslistan ska före sammanträdet göras tillgängliga för varje ledamot och tjänstgörande ersättare samt för regionens revisorer. Handlingarna ska också göras tillgängliga på regionens webbplats.”

  För utskotten gäller samma regler som för regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden (punkt 5.2.6 respektive 5.2.5).

  Handlingar läggs som regel ut på regionens webbplats samtidigt som ledamöterna får tillgång till handlingarna. De är därmed tillgängliga för allmänheten, övriga förtroendevalda och medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen senast en vecka före sammanträdet.

  Region Jämtland Härjedalen har infört ett nytt system, Meetings plus, för att publicera kallelser och protokoll. Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare och finns både på webben och via app. Meetings plus nås enkelt via länk från regionens webbplats.

  Från och med 1 januari 2017 är tanken att handlingar till regionens alla politiska organ ska finnas i Meetings plus. Äldre kallelser, handlingar och protokoll finns kvar på www.regionjh.se som tidigare. På grund av inkörs problem har inte alla utskottshandlingar funnits tillgängligt för allmänheten i Meetings plus utan bara tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare genom inlogg i systemet. Detta är nu åtgärdat och alla instanser ska finnas tillgängliga för allmänheten. Dock kan vissa handlingar som inte är att betrakta som allmänna handlingar, t.ex. arbetsmaterial, och sekretessbelagda handlingar, enbart finnas tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare.

  Regler kring vilka som ska kunna ta del av utskottens handlingar finns som redovisats ovan redan reglerat i regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen. Hemställan från vänsterpartiet bör därför avslås.

  Bilagor

 • Vänsterpartiet har lämnat en hemställan om att Elin Hoffner, politisk sekreterare för vänsterpartiet, ska få delta som åhörare, utan yttrande och förslagsrätt, på utskottets sammanträden.

  Vänsterpartiet har tidigare lämnat en motion till regionfullmäktige om att de politiska sekreterarna ska få delta i nämndernas och utskottens sammanträden. Motionen avslogs eftersom det enligt regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen är upp till respektive ordförande eller nämnd/utskott att besluta om vem som får delta i sammanträdet.

  Möjligheten för politiska sekreterare att delta i sammanträden bygger på mål RÅ 2003 ref 35 där en politisk sekreterare anses som anställd i kommunen i den betydelse begreppet har i 6 kap. 19§ KL och kan därför medges närvarorätt i nämnd. Syftet med att kunna kalla särskilda sakkunniga är i första hand för att personen ska lämna upplysningar och inte för att informera sig.

  Utskottens föredragningslistor och protokoll finns tillgängliga för alla, både förtroendevalda och allmänhet, på regionens webbplats. De partier som inte finns representerade i utskotten har möjlighet att informera sig om utskottens arbete genom att ta del av kallelser och protokoll.

  Att medge närvarorätt för ett partis politiska sekreterare är inte möjligt då alla partierna bör ha lika rättigheter och möjligheter att delta. Vid utskottsmöten företräds majoritet och opposition av ledamöter och ersättare som kan föra informationen vidare till respektive partigrupp. Utskotten är en del av regionens styrning där samtalen kan föras öppet och resonerande i en mindre grupp. Den möjligheten går förlorad om ytterligare 8 personer ska delta i samtalen.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen är Regional kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att regionen har det politiska och ekonomiska ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken i länet och dess framtida utveckling.

  Verksamheten skatteväxlades 2015. Lagen (2010:1065) om kollektivtrafik möjliggör för kommunerna inom ett län att träffa avtal med regionen om kostnadsansvaret för allmän kollektivtrafik som är av bättre kvalitet, större trafikutbud eller billigare för resenären än vad regionen tillhandahåller.

  Det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten som ska besluta om de åtgärder som en kommun föreslår, även när kommunen erbjuder sig att finansiera det ytterligare åtagandet.

  Sedan 2015 har några tilläggsköp av trafik gjort. Det har föranlett att regler kring tilläggsköp efterfrågats.

 • Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har sänt ut en remissversion av kommande regionala trafikförsörjningsprogram. Remissvar ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 15 oktober 2017.

  I bifogat förslag till yttrande framkommer de synpunkter som Region Jämtland Härjedalen vill framföra. Synpunkterna avser den interregionala trafiken på Mittstråket, Hammarstrand-Bispgården-Sundsvall och Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.