• Informationer:

  09:00-10:00

  Positionspapper inför konferens

   

  10:00

  Bredband Peter Adolfsson

  Beslutsärende: Norrtåg AB fordonsstrategi och fordonsanskaffning

   

  10:45

  Forts informationer:

  -Västra station

  -Funktionella Mittstråket - efter seminarium 14 december

  -ÅVS E45 Inlandsstråket

  -Planering av utskottsmöten 2018

   

   

 • Enligt reglemente för infrastruktur och kommunikationer har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

   

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Föregående protokoll

 • Region Jämtland Härjedalen äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län. Norrtåg AB ska i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. Region Jämtland Härjedalens andel av finansieringen är ca 18 procent och baseras dels på kilometerproduktion i länet och antal personkilometer i länet. Förändras trafikutbudet i någon del av trafikområdet kommer denna andel att förändras. Då resandet utvecklas behövs en handlingsberedskap för olika utvecklingsalternativ. Norrtåg AB:s fordonsflotta är idag fullt utnyttjad och eventuellt tillkommande trafik kräver fler fordon. Därtill har Norrtåg AB allt för många olika fordonstyper som leder till höga underhållskostnader. För att få möjlighet att hyra ytterligare tåg krävs god framförhållning och möjlighet att agera när tillfälle ges.

  Den trafikutveckling som kan vara aktuell i Jämtland på tre till fem års sikt är att tillsammans med Västernorrland: Förtäta trafiken Sundsvall-Östersund- Storlien med hänvisning till dess starka utveckling. Det innefattar en tredje dubbeltur till Trondheim. Mot bakgrund av planerade trafikförändringar avser Norrtåg AB att lämna in en intresseanmälan om att hyra ytterligare fordon. Intresseanmälan ställs till AB Transitio som äger och förvaltar tåg för de regionala tågföretagens räkning.

  Denna intresseanmälan är inte bindande men bör vara förankrad innan nästa steg med formella och bindande beslut tas om trafik och finansiering. Preliminärt beräknas nettokostnaden för Region Jämtland Härjedalen till ca 7,7 Mkr/år. Fler resmöjligheter med tåg ökar möjligheten till god tillväxt i Region Jämtland Härjedalen då pendlingsmöjligheterna inom och utom länet starkt påverkar arbetsmarknadsregionernas storlek och tillgång till kompetent arbetskraft. En målsättning är att kollektivtrafiken ska bidra till starka och växande arbetsmarknadsregioner. Ett inriktningsbeslut som möjliggör utökad tågtrafik ligger i linje med denna målsättning.

  Bilagor

 •   6

  Diskussionsunderlag. Transportinfrastruktur

 • En ny sträckning av E45 Rengsjön – Älvros i Härjedalens kommun utreds av Trafikverket. Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet till yttrande över vägplanens samrådshandling – val av lokalisering för transportkorridor för E45 delen Rengsjön-Älvros. Trafikverket har studerat fyra alternativa lokaliseringar för E45 inom utredningsområdet där två alternativ innebär förbättringar i nuvarande sträckning och två alternativ innebär en ny sträckning via Rengsjön – Älvros.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.