• 09:00-09:30

  Informationer

  Botniska korridoren, Elvy söderström och Joakim Berg

   

  10.00-10:15   

  Beslutsärende

  -Allmän trafikplikt linje 46 (RUN125/2018)

  -Deltagande kurs/konferens förtroendevalda (RUN/1/2018)

   

  10.15

  Forts informationer

  -Digital agenda

  -Lägesrapport infrastruktur

  -Planering studieresan

  -Rapport från konferenser

 • Enligt reglemente för utskottet för infrastruktur och kommunikationer har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Föregående protokoll

 • Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) enligt lagen om regional kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Fr o m december 2019 ska ett nytt trafikavtal finnas för allmän kollektivtrafik på linje 46. Region Jämtland Härjedalen, i egenskap av RKM, har att besluta om allmän trafikplikt för linje 46 Mora-Sveg-Östersund.

  Den allmänna kollektivtrafiken som är aktuell för upphandling är linjetrafik linje 46 Mora-Sveg-Östersund, trafiken bedrivs i dag med buss.

  Omfattning i innevarande trafikavtal är 608 000 vkm/år och 9 883 000 kr för 2017. Den statliga medfinansieringen uppgår till 2 460 000 kr/år. Den totala biljettintäkten var 4 400 000 kr 2017.

  2017 gjordes 69 800 resor på linjen. I genomsnitt är det 37 resenärer/tur. Resandet är minst på lördagar. På linjen är dryga 50 % interregionala resor enligt Trafikverkets definition, d v s resan är längre än 100 km, passerar en länsgräns eller två kommungränser.

  Trafikutbudet, med få och långa turer är anpassat för tåganslutningsresor, serviceresor och veckopendling. Det är också den trafik som staten har ett ansvar för att medfinansiera. På delsträckor förekommer arbets- och skolpendling, för det behovet finns regionala linjer med tätare turutbud.


  Trafikverket konstaterar i sin utredning ”Tågtrafik Mora-Östersund” (publicerades 2018-02-09, RUN/507/2017) att tågtrafik skulle ge en högre kostnad än busstrafik och vidare att tillgänglighetsförbättringarna är relativt små. Restiden är kortare med tåg, men bussgods upphör och det innebär att restiderna med buss också kommer att bli kortare. Trafikverkets bedömning är att en upphandling av tågtrafik tar mycket längre tid än den tid som står till buds.

  Bilagor

 • -Nordens dag 21 mars Trondheim

  -SKL Cykelkonferens 22-23 maj Östersund

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.