• 09.00-9.30 Information   

  Länstrafiken  

   

  09.30-10:45 Beslutsärenden 

  Bredbandsstrategi                                       RUN/321/2018

  Justering av bolagsdokument, Transitio          RUN/352/2018

  Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, SOU 2018:35, RUN/327/2018

   

  10:45-12:30 Forts information

  Infrastruktur

  • Inlandsstråket E45

  • Norgesamarbete

  • Funktionella Mittstråket

  • Nationella planen

  • Positionspapper

  • Test med elektriskt flyg

  • Nationell godsstrategi

   

  Kollektivtrafik 

  • Avsiktsförklaring Tätortstrafiken, Frösön

  • Revidering av mål i Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2020 DNR Run/389/2017   

  • Analys av stationslägen och trafikering längs Mittstråket (yttrande Stavre station) RUN/302/2018

  • Järåskolan flytt av klasser till Hammarstrand

  • Särskilda persontransporter SOU 2018:58

    

  Regional Samhällsplanering

  • Strukturbild Jämtland  

   

  Digital agenda

  • Digitaliseringskoordinator

   

  Bredband

  • Tidningsartikel bifogas

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslistan

 •   4

  Föregående protokoll

 • I slutet av 2016 presenterade regeringen en ny nationell bredbandsstrategi. Den nya strategin siktar mot år 2025 istället för mot tidigare 2020. Den nya strategin har också höjt målen för år 2020.

  Den nu gällande regionala bredbandsstrategin från 2013, som antogs av dåvarande Regionförbundet i Jämtlands län tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län, är inte längre ett stöd i arbetet med att nå bredbandsmålen. Den nulägesbeskrivning som finns i dokumentet är inte längre aktuell. En omfattande utbyggnad av fiber har skett sedan strategin antogs. Samtidigt finns behov av en aktuell nulägesbild av vad gäller i första hand tillgången till fiber i olika delar av länet.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutade i juni 2017, § 107, att arbeta fram en ny regional bredbandsstrategi. Målsättningen var att strategin skulle vara färdig under våren 2018, men arbetet försenades bland annat på grund av sen statistik från Post- och telestyrelsen samt felaktigt data i denna.

  Under arbetet med framtagandet av strategin har innehållet kontinuerligt diskuterats med länets kommuner samt övriga relevanta aktörer. Målen i den nya regionala strategin följer de nationellt fastlagda bredbandsmålen.

  Bilagor

 • Transitos affärsidé är att anskaffa och förvalta tågfordon för uthyrning till bolagets ägare och tillhandahålla tungt underhåll samt s k högvärdeskomponenter till fordonen. Region Jämtland Härjedalen är en av 20 ägare till Transitio AB. Varje delägare äger 5 %. Norrtåg AB hyr tåg genom Transitio AB.

  Under hösten 2017 har en översyn av de styrande dokumenten genomförts. Det framkom behov av att göra justeringar i ett flertal styrande dokument. Styrelsens ändringsförslag har förankrats och redovisats i ägarrådet den 8 februari 2018. Ändringarna ska godkännas av samtliga aktieägare.

  De syrande dokument som behöver justeras är: Aktieägaravtal, Bolagsordning, Instruktion för valberedning, Instruktion för ägarrådet, Ägardirektiv och Instruktioner för verkställande direktör.

  Tabell över ändringsförslag framgår av skrivelse från AB Transitio.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har getts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsprogram (SOU 2018:35). Yttrandet ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 28 september 2018.

  Utredningen föreslår ett helt nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur den ska lösas på alla nivåer. I centrum för detta arbetssätt återfinns regionerna. För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslår utredningen en ny bostadsförsörjningslag.

  Region Jämtland Härjedalen motsätter sig inte förslaget till ny lagstiftning, men anser att ändring av den nuvarande hade kunnat diskuterats närmare. Det är en brist att utredningen inte haft i uppdrag att diskutera statliga verktyg och dess effektivitet då utredningen återkommer till staten löpande. Region Jämtland Härjedalen delar utredningens huvudförslag om ansvar och uppgifter för Boverket och Kommunerna och Regionerna, men anser att uppgiften för länsstyrelsen ska avgränsas till rådgivning och kontroll, medan utredningens förslag om medelstilldelning överförs till regionerna. Region Jämtland Härjedalen stödjer förslaget om att finansieringsprincipen ska gälla. De stora skillnaderna i förutsättningar mellan regioner och kommuner i Sverige gör att detaljstyrning av utförandet inte fungerar.

  Bilagor

 •   8

  Bilagor till information

 •   9

  Powerpointpresentationer

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.