•  09.00-10.00 Information 

   

  • Trafikverket uppföljning av LTP. Kjell-Arne Blom

   

  10.00- 11:00 Beslutsärenden 

   

  • Samarbetsavtal och uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik
  • Samarbete med Region Västernorrland om gemensam beställningscentral, gemensam bedömningscentral och gemensam verksamhetsutveckling.
  • Ändringar i hantering av Norrlandsresans taxa till  
  • Seniorkort till personer med sjukersättning
  • Fastställelse av Länstransportplan 2018-2029 för Jämtlands län
  • Samverkansavtal Tätortstrafiken, linjenätsutveckling del II, Frösön
  • Reviderade mål i regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020

   

  11.00-12.30 Forts information 

   

  • Infrastruktur
  • Kollektivtrafik. Särskilda persontransporter SOU 2018:58 se bilaga. Region Jämtland Härjedalen ska inte yttra sig men utskottset tar del av ett yttrande som Länstrafiken är delaktiga i
  • Bredband. Tidningsartikel (reviderad artikel redovisas på mötet)
  • Digital agenda

   

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslistan

 •   4

  Föregående protokoll

 • Länets kommuner och landstinget/regionen har sedan 2008 samarbetat om den särskilda kollektivtrafiken och anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken. Målet med samarbetet mellan parterna är att gemensamt och kostnadseffektivt svara för särskild kollektivtrafik. Parterna är överens om att samarbeta så att effektivast möjliga samordning inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den särskilda och allmänna kollektivtrafiken uppnås. Resenär ska kunna uppleva en bra kvalitet och en god service från att resan beställs till den är genomförd. Partena förbinder sig att verka för en harmonisering av regelverk och taxa för att effektivisera en resesamordning.

  Avtalen har uppdaterats så att begrepp och formuleringar är uppdaterade och stämmer med dagens förhållanden. Uppdateringen har skett genom arbetsmöten där samtliga parter haft möjlighet att delta.

 • Inom ramen för samarbetsavtal och uppdragsavtal kring samordning av särskild kollektivtrafik och allmän kollektivtrafik som finns mellan kommuner i länet och regionen så bedrivs den särskilda kollektivtrafiken samordnat. (§121 2011-12-19 Regionstyrelsen) Det sker genom att färdtjänst och sjukresor (särskilt fördyrande sjukresa genomförd med taxifordon) samordnas. Resorna beställs i samma beställningscentral och transporterna är gemensamt upphandlade och kan samordnas.

  Inom Region Jämtland Härjedalens hälso- och sjukvårdsförvaltning bedrivs ett arbete med att flytta administrativa arbetsuppgifter från vårdanställda. Sjukreseärenden är ett sådant arbete som anses inte ska hanteras av sjukvårdsanställda.

  Teamet för sjukresor har därför utrett alternativa möjligheter att hantera sjukreseärenden och funnit att ett likartat arbete pågår inom Region Västernorrland. De båda regionerna ser stora fördelar med ett samarbete

  • En större volym beställningar skulle ge ett lägre ápris per beställning

   

  • En central bedömningsfunktion kan ge en bättre handläggning och bedömning än dagens lösning där uppgiften görs av så många personer inom vården

   

  • De sjukvårdsanställda avlastas en administrativ arbetsuppgift


  Beställningscentralen i Västernorrland är en del av den Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlandslän. Den är organiserad som ett kommunalförbund. Ett utökat samarbete förutsätter att parterna utreder former för samarbetet.

  Bilagor

 • Norrlandsresan är ett biljettsamarbete som omfattar den länsgränsöverskridande kollektivtrafiken i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Justering av taxan har hittills gjorts årligen. Den årliga justeringen har enligt myndighetsbeslut i alla fyra länen följt konsumentprisindex (KPI).

  Utvecklingen av KPI har de senaste åren legat runt 1-2 %. Kostnadsutvecklingen i trafikavtalen följer en indexkorg som speglar kostnadsutvecklingen i den trafik som respektive avtal avser. Utvecklingen har de senaste åren varit 2-4 %. Detta får till följd att intäkterna för Norrlandsresan blir förhållandevis lägre och bidrar till en sjunkande kostnadstäckningsgrad.

  De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län vill därför att Norrlandsresans taxa räknas upp årligen med en indexkorg som bättre motsvarar kostnadsutvecklingen i trafiken och att prisjusteringarna görs samtidigt som den inomlänsliga taxan justeras, vid årsskiftet. Den indexkorg som ska användas är Arbetskraftsindex (AKI) 55 %, Konsumentprisindex (KPI) 10 %, Bränsleprisindex (PPI) 15 % och Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) 20 % med september 2018 som basmånad.

  Bilagor

 • Länstrafikens kort och biljetter beslutades av regionfullmäktige i februari 2016 § 22. Principen för rabatter är ålder.

  Seniorkort som är ett mycket förmånligt färdbevis som alla som fyllt 65 år får köpa, kortet är personligt. Seniorkortet gäller för fritt antal resor i länet med Länstrafiken och Stadsbussarna i Östersunds tätort, undantaget tåg och Närtrafik. Kortet kostar f n 305 kr/mån och gäller i minst 12 månader.

  Personer med sjukersättning (tidigare sjukpension) har under lång tid framfört önskemål om att få köpa seniorkort, av ekonomiska skäl. Länstrafiken i Jämtlands län har utrett frågan och föreslår att personer som uppbär sjukersättning till 100% ska få köpa seniorkort. F n berör frågan ca 4500 personer. Länstrafiken i Jämtlands län utarbetar rutiner för att genomföra förändringen.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen upprättade under år 2017 efter samråd med länets kommuner och näringslivet m fl ett förslag till länstransportplan för åren 2018 – 2029. Regionens infrastrukturutskott beredde tillsammans med berörda tjänstemän förslaget till länstransportplan och Regionala utvecklingsnämnden och Regionfullmäktige antog förslaget i december 2017.

  Regeringen fastställer de ekonomiska ramarna för transportinfrastrukturen, inklusive länsramarna.

  Regeringen har nu fastställt de ekonomiska ramarna för länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029 (rskr. 2016/17:101).

  Region Jämtland Härjedalen kan nu utifrån den beslutade ekonomiska ramen (521 miljoner kronor) fastställa förslaget till Länstransportplan 2018 – 2029 för Jämtlands län.

  Länstransportplanen revideras vart fjärde år vilket kan komma att innebära förändringar i det beslutade förslaget vid nästa revidering (år 2022).

  Bilagor

 • Under 2017 pågick ett samarbete med linjenätsöversyn av tätortstrafiken i Östersund, mellan Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun, Länstrafiken i Jämtlands län AB och Nettbuss Stadsbussarna. Det var till viss del föranlett av att Östersund kommun fick del av Stadsmiljöavtalet och en elbusslinje kunde etableras. Trafiken med en ny huvudlinje, linje 6 Brittsbo-Torvalla, förändrad linjedragning på linje 2 Odensala-Solliden och linje 14 Torvalla- Norr startade i december 2017. Tre elbussar sattes i trafik i mars 2018, ytterligare tre elbussar ska sättas i trafik under 2019. Under våren sommaren har resandeutvecklingen varit positiv.

  Arbetet med översyn av linjenätet och trafikutbudet fortsätter nu med del II, Frösön. Ett förslag till samverkansavtal finns upprättat och parterna har tagit del av det och lämnat sina synpunkter.

  Bilagor

 • Det nu gällande trafikförsörjningsprogrammet antogs av regionfullmäktige 2016-04-11—12 §59. Programmet utarbetades under 2015, mål för trafikens utveckling är satta för åren 2016, 2018 och 2020.

  I kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) 2 kap 8 § framgår att Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska vid behov uppdateras.

  Anledning till att målen behöver revideras är flera. Mål om självfinansieringsgrad är satt innan den felaktiga fördelningen mellan Norrlandslänen upptäcktes, vilket innebär att självfinansieringsgraden är lägre än vad som angivits och antagits. Mål som är satta utifrån värden i kundbarometern KOLBAR har fått förändrade värden p g a att mätmetoden har förändrats. Miljölmålet formulerat som minskade nettoutsläpp av CO2 har med råge uppfyllts, tack vare att fordonen körs på HVO i större utsträckning än vad som tidigare antagits. Sedan mars 2018 har elbussar införts i tätortstrafiken.

 •   12

  Bilaga till information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.