•  

  Beslutsärenden   

  • Botniska korridoren RUN/540/2018

  • Trafikplikt linje 45 RUN/546/2018  

  • Uppdragsavtal revidering RUN/547/2018

  • Kurser och konferenser

   • Transport och järnvägsforum i Åre 3 april 2019

   

   

  Informationer

   

  Infrastruktur

  • Revidering av åtgärder Länstransportplan

  • Positionspapper

   

  Kollektivtrafik 

  • Länstrafiken bolag eller förvaltning  

   

  Bredband

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslistan

 •   4

  Föregående protokoll

 • Förra projektet Botniska korridoren avslutades i augusti 2018. Under hösten har ett förslag till organisering av ett fortsatt samarbete 2019 – 2022, inkl ett nytt projekt, för Botniska korridoren arbetats fram. Samarbetet innebär i korthet att de fyra norrlandsregionerna och Region Gävleborg samverkar både vad gäller inriktningsplanering inför kommande nationella infrastrukturplan och framdrift av ett nytt projekt för Botniska korridoren.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) enligt lagen om regional kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Från och med december 2019 ska ett nytt trafikavtal finnas för allmän kollektivtrafik på linje 45 Gällivare-Arvidsjaur-Storuman-Östersund. Region Jämtland Härjedalen i egenskap av RKM har att besluta om allmän trafikplikt.

  Den allmänna kollektivtrafiken som är aktuell för upphandling är linje 45 Gällivare-Arvidsjaur-Storuman-Östersund. Enligt 2017 års trafikavtal är linjen 895 850 vkm varav 271 937 vkm inom Jämtlands län. Trafikkostnaden brutto är 13 329 150 kronor. För Jämtland är trafikkostnaden 4 046 623 kronor och den statliga medfinansieringen uppgår till 1 500 000 kr/år. 2017 gjordes 57 870 resor på linjen, eller i genomsnitt 40 resenärer per tur.


  Trafikutbudet, med få och långa turer är anpassat för tåganslutningsresor, serviceresor och veckopendling. Det är också den trafik som staten har ett ansvar för att medfinansiera.

  Efter överenskommelse med kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten ska RKM i Jämtlands län besluta om trafikplikt för trafiken i länet och till målpunkter i intilliggande län.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB (Länstrafiken) för att operativt verkställa den allmänna och särskilda kollektivtrafiken med buss och bil som Region Jämtland Härjedalen, i egenskap av Regional kollektivtrafikmyndighet, har ansvar för. I uppdragsavtal till Länstrafiken tydliggörs hur ägaren vill att verksamheten ska bedrivas.

  Där finns en skrivning om att krav ska ställas på personalövertagande vid byte av upphandlad leverantör.

  Länstrafikbolaget i Västerbotten har ett motsvarande krav på sig. De har nylien genomfört en upphandling som överklagades på punkten krav på personalövertagande. Förvaltningsrätten har givit den klagande rätt och dömt att upphandlingen ska göras om. Med stöd av detta föreslås att skrivningen i uppdragsavtal, Uppdragsavtal Regional kollektivtrafik – överlämnande av befogenheter i enlighet med SFS 2010:1065, ändras.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden har två utskott; utskottet för infrastruktur och kommunikationer och arbetsutskottet. Utskottens arbetsuppgifter regleras i reglementet för regionala utvecklingsnämnden. Utskotten har bland annat i uppgift att arbeta med fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden. Det är en del av att regionala utvecklingsnämndens arbete med att verkställa de strategiska mål som regionfullmäktige beslutat om.

  Utskottet för infrastruktur och kommunikationer bör årligen följa upp sitt arbete och uppfyllelse av uppdrag från regionala utvecklingsnämnden. Syftet med rapporten är att beskriva hur utskottet har arbetat utifrån de uppdrag utskottet fått samt hur utskottet i övrigt fullgjort sitt uppdrag.

  Bilagor

 • Utskottet har inbjudits att delta vid information om eventuell transport och järnvägsforum 2019-04-03.

   

 •   10

  Underlag till informationsärendet om Länstrafiken, bolag eller förvaltning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.