•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Arbetstider

 • Utskottet för personal har fått uppdrag av Regionstyrelsen RS/8/2016 att kartlägga enhetschefernas förutsättningar att fullgöra sitt nya uppdrag. Utskottet har också fått i uppdrag att vid behov föreslå åtgärder för att komma tillrätta med eventuella hinder.  För att erhålla information om hur enhetscheferna upplever sina förutsättningar att fullgöra sina uppdrag har personalavdelningen, på uppdrag av utskottet för personal, skickat ut en enkät till samtliga enhetschefer med frågor om antal underställda, introduktion, uppdrag, tid för förbättringsarbete och närvarande ledarskap, behov av kompetensutveckling samt hur det administrativa stödet upplevs.

  Det insamlade materialet har analyserats och sammanställts i en rapport som också innehåller förslag på åtgärder som syftar till att förbättra stödet för enhetscheferna.

 • Utskottet för personal har inför verksamhetsåret 2017 tagit fram en årsplanering som utgår från de strategiska mål som regionstyrelsen beslutat i sin verksamhetsplan och som har bäring på utskottets arbete.

  Utskottet för personal har för 2017 valt att fördjupa sig i fem områden: tydliggöra förväntningar på chefer i organisationen, följa upp modellen för arbetsvärdering ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, inventera kommande kompetensförsörjningsbehov samt arbeta med ett långsiktigt utvecklingsarbete för att minska den höga andelen sjukskrivna. Planen innehåller också en översiktlig sammanträdesplanering som kommer att uppdateras löpande under året.

 •   6

  Fika

 • Personalbokslut 2016 visar att antalet medarbetare vid region Jämtland Härjedalen har blivit fler både till antalet eller om utförda tiden omräknas i årsarbetare. Personalbokslutet för 2016 redovisar ett plus på 2 årsarbetare. Nedan redovisas några förändringar i personalstrukturen

  Läkare +4 årsarbetare

  Sjuksköterska +6 årsarbetare

  Undersköterska - 5 årsarbetare

  Medicinska sekreterare + 2 årsarbetare

  Därtill kommer nyttjandet av bemanningsföretag och som har ökat både för läkare med 14 årsarbetare och för sjuksköterskor med 13 årsarbetare.  Glädjande är att antalet deltider har fortfarande en låg siffra på 424 personer. En liten ökning i jämförelse med 2015 med 9 personer.  Sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som 2015 med 6,6 %. Männen har minskat från 3,8 % till 3,7 % och kvinnorna ökat från 7,4 % till 7,5 %. Som sjukskrivande instans ser mönstret ut som tidigare år, relativt hög andel inom specialiserade vården. Det innebär att det rör sig om allvarliga eller kroniska sjukdomar som orsak till sjukskrivning.  Friskvårdsombuden och personalföreningen har under året haft många aktiviteter riktade mot medarbetarna.  Flera enheter signalerar att arbetet varit stressigt under året, främst på grund av hög arbetsbelastning. Vissa andra uppger att arbetsmiljön är god och hänvisar till resultatet av arbetsmiljöenkäten. Totalt för organisationen visar enkäten ett arbetsmiljöindex på 4,59.  Under hösten har en enkätundersökning för att ta reda på förutsättningar genomförts bland alla chefer. En handlingsplan på regionnivå har tagits fram och beslut om handlingsplanen kommer att ske under våren -17 i Utskottet för personal.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.