•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Presentation av personaldirektör

 • Region Jämtland Härjedalens verksamheter styrs av olika styrdokument såsom policyer, strategier och planer. En policy är ett styrdokument som anger Region Jämtland Härjedalens värdering i en fråga eller förhållningssätt till något. Regionfullmäktiges presidium ansvarar för att se till att beslutade policys hålls aktuella och under 2016 och 2017 har en översyn av Region Jämtland Härjedalens policyer genomförts. En av policyerna som ska revideras är den personalpolitiska policyn.

  Den personalpolitiska policyn reviderades senast 2010 och har nu arbetats om och anpassats till organisationen som region. Policyn innehåller även redaktionella ändringar och förtydliganden.

  Eftersom regionala utvecklingsnämnden har personalansvar bör nämnden få möjlighet att lämna synpunkter på den reviderade policyn innan den ska beslutas av regionfullmäktige i juni 2018. Eventuella synpunkter ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 2 maj.

  Bilagor

 • Personalbokslut 2017 visar att antalet medarbetare vid Region Jämtland Härjedalen har blivit fler både till antalet eller om utförda tiden omräknas i årsarbetare. Personalbokslutet för 2017 redovisar ett plus på 118 årsarbetare. Nedan redovisas några förändringar i personalstrukturen:

  Läkare + 28 årsarbetare ( -1 åa bemanningsföretag)

  Sjuksköterska +7 årsarbetare (+20 åa bemanningsföretag)

  Undersköterska + 29 årsarbetare

  Medicinska sekreterare +1 årsarbetare

  Kompetenskartläggning är genomförd och handlingsplan ska tas fram under 2018. Ett viktigt verktyg för att möta kommande behov av medarbetare.

  Glädjande är att antalet deltider har fortfarande en låg siffra på 428 personer. En liten ökning i jämförelse med 2016 med 4 personer.

  Sjukfrånvaron har minskat från 6,6% (2016) till 5,5%. Männen har minskat från 3,7

  % till 3,3 % och kvinnorna minskat från 7,5 % till 6,1 % där dagar över 60 står för största delen. Vid årsskiftet hade 106 stycken medarbetare sjukpenning via Försäkringskassan jämfört med året innan då det var 198 stycken o 2015, 218 stycken.

  Om arbetsmiljön redovisar några enheter har arbetat med ett förändrat arbetssätt vilket har inneburet att arbetsmiljön upplevs förbättrad. Det nya arbetssättet har gett en tydlighet i fördelning av arbetsuppgifter och vem som gör vad och har även inneburit en möjlighet till fördelning av arbetsuppgifter under vissa perioder som underlättar återgång i arbete. Totalt för organisationen visar enkäten ett arbetsmiljöindex på 4,6

  Friskvårdsombuden och personalföreningen har under året haft många aktiviteter riktade till medarbetarna.

  Områdena inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sett över förutsättningarna för chefer med mer än 35 medarbetare. Under 2018 kommer frågan att diskuteras ytterligare.

  Lönekartläggning och löneanalys är genomförd och handlingsplan har tagits fram.

  Bilagor

 •   6

  Kaffe

 •   7

  Uppföljning extratjänster

 •   8

  Kompetenskartläggning

 •   9

  Sommaren 2018

 •   10

  Sjukfrånvaro kopplat till aktiva mål

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.