•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Personaldirektörens rapport

 •   4

  Uppföljning sommaren 2018

 •   5

  Uppföljning extratjänster

 •   7

  Kaffe

 •   8

  Lönerevision

 •   9

  Nyttjande av statliga satsningar

 • Regionstyrelsen har tre utskott; utskottet för hälso- och sjukvård, utskottet för ekonomi och utskottet för personal. Utskottens uppgifter reglereras i regionstyrelsens reglemente. Till utskottens allmänna uppgifter ingår bland annat att arbeta med fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden. Det bland annat i syfte att bidra till en ökad måluppfyllelse.  Regionstyrelsen beslutade den 23 januari 2018, § 58, om vilka framgångsfaktorer i

  regionstyrelsens verksamhetsplan för 2018 som respektive utskott skulle arbeta närmare med under året. Utskottet för personal har också upprättat en egen årsplanering. Utskottets arbete återredovisas löpande till regionstyrelsen och efter årets slut görs också en slutrapport. Syftet med rapporten är att beskriva hur utskottet har arbetat utifrån de uppdrag som utskottet fått samt hur utskottet i övrigt har fullgjort sitt uppdrag. Sammantaget visar uppföljningen att utskottet följt sin årsplanering och att arbetet utgått från de uppdrag som erhållits från regionstyrelsen. Utskottets fördjupningsarbete har handlat mycket om fördjupande redovisningar och dialoger

  med sakkunniga.

  Rapport om uppföljning av utskottets arbete bifogas.

 • Sammanfattning
  Regionens revisorer har genomfört en granskning av chefsrollen och arbetet med chefernas förutsättningar. Granskningens syfte har varit att svara på om regionstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av om cheferna har tillräckliga förutsättningar för att leva upp till de krav som ställs. Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen inte haft en tillfredsställande styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med chefernas förutsättningar och följaktligen saknat kontroll över att cheferna får det stöd som tidigare utlovats.
  Regionstyrelsen instämmer delvis i revisorernas bedömning och lämnar svar enligt utarbetat förslag.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.