Möte 2017-11-16

Vårdvalsnämnden
09:00 - 10:00 Plats har inte angetts
  •   9

    Internkontrollreglemente för Region Jämtland Härjedalen antogs av landstingsfullmäktige 2013-10-22--23 och reviderades av landstingsstyrelsen 2014-11-04--05. Enligt reglementet ska vårdvalsnämnden årligen fastställa en interkontrollplan.

    Nämnderna har, som det anges i 6 kap§ 7 kommunallagen ansvar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Nämnden ska tillse att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen, det vill säga nämnden ska årligen fastställa en egen internkontrollplan. Varje nämnd har också en skyldighet att löpande följa upp internkontrollen inom nämndens verksamhetsområde samt avkräva ansvar för att åtgärdsplaner blir upprättade och genomförda i de fall där så krävs. Respektive nämnd ska även årligen rapportera resultat av sin internkontroll till regionstyrelsen.

    Vårdvalsnämnden har utifrån internkontrollreglementes riskbedömning identifierat och kartlagt ett antal risker och utifrån dessa valt ut fyra områden, varav två fortlöper från 2017 års internkontrollplan, att arbeta med under 2018.