Möte 2018-02-22

Vårdvalsnämnden
09:00 - 16:30 Regionens hus och Hälsocentralen Frösön
 •   1

  09:00-09:10   Val av justerare

                        Fastställande av föredragningslista

                        Ordförandes inledning

                        Information sekreterare

  09:10-09:40  Information inför beslut. Carsten Dencker och Lotta Hagberg

  09:40-10:00  Fika 

  10:00-10:15  Forts information inför beslut

  10:15-11:00  GDPR- ny dataskyddsförordning. Sanna Othman

  11:00-11:15  Partigrupp

  11:15-11:30  Beslut:

  Bokslut vårdvalsnämnd

  Ev delegationsbeslut

   

  11:30-12:30  Lunch

   

  13:00-15:45  Studiebesök hälsocentralen Frösön

 •   2
 •   3

  Enligt reglemente för vårdvalsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 •   4

  Vårdvalsnämnden har ekonomiskt ansvar för av regionfullmäktige tilldelad budgetram för regionens vårdval, privata vårdgivare och det reformerade tandvårdsstödet.

  Vårdvalsnämndens verksamhet består av tre uppdrag:

  • Hälsoval/vårdval enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)
  • Privata vårdgivare upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lag om fysioterapiersättning (LOF) samt Lag om läkarvårdsersättning (LOL).
  • Beställartandvård enligt tandvårdslagen.


  För 2017 resulterar vårdvalsnämnden med ett överskott motsvarande 900 tkr, främst beroende på outnyttjade medel inom beställartandvården.

  I bokslutet har även målen i vårdvalsnämndens verksamhetsplan följts upp där de flesta målen är uppnådda. Arbete fortsätter med bland annat avtalsrelationen med länets kommuner och folktandvården samt utveckling av systemstöd.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Beslut fattade av beställarchef Lena Weinstock Svedh

  Ansökan från Kristina Haglund om godkännande i LOV medicinsk fotvård (VVN/17/2016). Ansökan godkänd från 2018-01 -15.

  Ladda ner alla filer under punkten