Möte 2018-09-20

Vårdvalsnämnden
09:00 - 15:00 Regionens hus, hus 3 plan 3 Stora konferensrummet
 •   1

   

  09:00-09:10   Val av justerare

                        Fastställande av föredragningslista

                        Ordförandes inledning

                        Information sekreterare

   

  09:10-09:40   Information inför beslut. Lena Weinstock Svedh   

   

  09:40-10:00   Fika    

   

  10:00-10:40  Uppföljning vårdval tandvård. Ricard Dahl

   

  10:40-11:00  Information remiss; Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om   

                      läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi. Lena Weinstock Svedh  

   

  11:00-12:00  Information hälso- och sjukvårdsbarometern och patientenkäten. Lotta Hagberg

                           

  12:00-13:00  Lunch

   

  13:00-14:00  Uppföljning mödrahälsovård. Anna Meschaks

   

  14:15-14:45  Partigrupp

   

  14:45-15:00  Fika

                 

  15:00-16:00  Beslut:

                        - Delårsbokslut

  - Delegationsbeslut

   

   

 •   2

  Enligt reglemente för vårdvalsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 •   3
 •   4

  Vårdvalsnämnden ansvarar för tre kostnadsställen, hälsovalet primärvård, privata vårdgivare samt bedömningstandvård inklusive tandvård för barn och unga vuxna. Nämnden har i uppdrag att fastställa delårsbokslut per 2018-08-31.

  Resultat för perioden visar på ett överskott på 5,2 mkr. Prognosen för 2018 är budget i balans.

  Samtliga mål i vårdvalsnämndens verksamhetsplan är påbörjade eller uppnådda.

 •   5

  Beslut fattade av beställarchef Lena Weinstock Svedh:

  -Ansökan T A om godkännande LOV medicinsk fotvård (VVN/8/2017). Ansökan godkänd från 2018-07-16.
  -Ersättningsetablering I B avslutad (VVN/11/2018). Tilldelningsbeslut fattat.
  -Samverkansavtal L H (VVN/13/2018). Avtal tecknat 2018-07-01.
  -Önskan om avtalsuppsägning LOV medicinsk fotvård, Fotkliniken (LS /386/2012). Ansökan om uppsägning godkänd. Avtalsslut 2018-10-31.

  Beslut fattade av regiondirektör Hans Svensson:

  -Ansökan ändring Kälarne hälsocentral blir filial till Bräcke hälsocentral (VVN/12/2018). Ansökan godkänd från 2018-06-01.
  -Avveckling Torvalla hälsocentral (VVN/3/2017). Ansökan godkänd från 2018-09-01.

 •   6
 • § 34

  Enligt reglemente för vårdvalsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 • § 35

  Ordförande informerar om att ny ledamot i vårdvalsnämnden istället för Göran Fürstenberg (M) är Margareta Glad (M).

 • § 36

  Sekreteraren informerar om nämndens ekonomiska utfall till och med 2018-08-31.

 • § 37

  Vårdvalsnämnden ansvarar för tre kostnadsställen, hälsovalet primärvård, privata vårdgivare samt bedömningstandvård inklusive tandvård för barn och unga vuxna. Nämnden har i uppdrag att fastställa delårsbokslut per 2018-08-31.

  Resultat för perioden visar på ett överskott på 5,2 mkr. Prognosen för 2018 är budget i balans.

  Samtliga mål i vårdvalsnämndens verksamhetsplan är påbörjade eller uppnådda.

 • § 38

  Beslut fattade av beställarchef Lena Weinstock Svedh:

  -Ansökan T. A om godkännande LOV medicinsk fotvård (VVN/8/2017). Ansökan godkänd från 2018-07-16.
  -Ersättningsetablering I. B avslutad (VVN/11/2018). Tilldelningsbeslut fattat.
  -Samverkansavtal L. H (VVN/13/2018). Avtal tecknat 2018-07-01.
  -Önskan om avtalsuppsägning LOV medicinsk fotvård, Fotkliniken (LS /386/2012). Ansökan om uppsägning godkänd. Avtalsslut 2018-10-31.

  Beslut fattade av regiondirektör Hans Svensson:

  -Ansökan ändring Kälarne hälsocentral blir filial till Bräcke hälsocentral (VVN/12/2018). Ansökan godkänd från 2018-06-01.
  -Avveckling Torvalla hälsocentral (VVN/3/2017). Ansökan godkänd från 2018-09-01.

 • § 39

  - Vårdval tandvård

  - Mödrahälsovård

 • § 40

  - Hälso - och sjukvårdsbarometern

  - Patientenkäten

  - Remiss; Utveckling av verksamheter som bedriv enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi Ds 2018:31